LE SPORT

Le basket ball

Noam

e הוא כלי ליצירת דף אינטרנט (עלון מקוון) בתוך דקות. מתאים לפרסום אירוע בית ספרי / השתלמות / הצגת תוצרי תלמידים ועוד. יתרון הכלי הוא באפשרות לבצע בעלון שינויים גם לאחר שפורסם. למדריך (באנגלית) באתר – לחץ כאן *** הגרסה החינמית מוגבלת ליצירת עד 5 עלונים. דוגמה לשימוש בכלי בהוראה ניתן לראות בדף מידע שיצרו תלמידי …