DOLPHIN DIGEST 1/15/21

Community Newsletter for Arleta School

Traducción disponible Vaya al final del boletín y haga clic en el botón de traducción.

可用翻译到新闻通讯的底部,然后单击翻译按钮。

Dịch có sẵn Chuyển xuống cuối bản tin và nhấp vào nút dịch.

ការបកប្រែដែលអាចរកបានចុះទៅខាងក្រោមនៃព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានហើយចុចលើប៊ូតុងបកប្រែ។

ການແປພາສາທີ່ມີຢູ່ລົງໄປທາງລຸ່ມຂອງຈົດຫມາຍຂ່າວແລະຄລິກໃສ່ປຸ່ມແປພາສາ.

CALENDAR OF EVENTS

MEAL DISTRIBUTION AT ARLETA MONDAYS, WEDNESDAYS & FRIDAYS - 3:00-4:30pm


 • Jan. 15: TONIGHT (en Español) Conversación de Aislamiento Social - 6-7pm
 • Jan. 18: MLK Jr. Day - NO SCHOOL
 • Jan. 20: Black History Month Planning - 3-4pm
 • Jan. 25: GSA for grade 3-5 - 2-2:30pm (every Monday)
 • Jan. 27: Black History Month Planning - 3-4pm
 • Jan. 29: Teacher Development Day - NO SCHOOL
 • Feb. 01: GSA for grade 3-5 - 2-2:30pm (every Monday)
 • Feb. 08: GSA for grade 3-5 - 2-2:30pm (every Monday)
 • Feb. 09: PTA General Meeting - 6-7:30pm
 • Feb. 17: Guest Speaker Rashelle Chase presents on Microaggressions - 6pm
 • Feb. 26: School Pictures (more info to come)

WELCOME TO ARLETA'S WEEKLY NEWSLETTER!

We’re so glad to have you as part of our school community!


This weekly newsletter is developed and sent in partnership between school administration and the PTA. If you have information you'd like shared in the newsletter, please email it to ArletaSchoolPTA@gmail.com. Keep scrolling for the latest.

PRINCIPAL MESSAGE

Dear Families,


This week there has been information in the media about a limited return to school for PPS students in the near future. I’ve received several inquiries and wanted to let you know what I have to share because I think there is some confusion.


The program is called Limited In Person Instruction (LIPI) and there are many more details to be worked out than there are details to share. But here are a couple of points to keep in mind:

 • LIPI will be for a very limited number of students, under 50 to start with

 • LIPI will be a supplement to Comprehensive Distance Learning and will not replace it

 • Students invited to participate in LIPI will only be at school for a maximum of 2 hours per week

 • Arleta will be in the last group of schools to offer LIPI, if we are able to offer it at all, which means late February at the earliest


I’ll be sharing more details in the future as they become available but we are in the very early stages of planning.


Finally, I want to draw your attention to the following on-line tribute to Martin Luther King Jr. sponsored by several local organizations including Portland Public Schools and the Portland Association of Teachers. As with so many things this year, Monday’s (January 18) celebration of Martin Luther King Day will be virtual. I hope you will be able to attend the Martin Luther King Jr. Tribute presented by the World Arts Foundation.


Thank you.


John Horn

Principal

Big picture

CONVERSACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL - JAN 15

"Las consejeras escolares de Arleta, la Srta. Aud y la Srta. Greenberg, liderarán una discusión sobre el aislamiento social y cómo la pandemia Covid-19 ha impactado a nuestros estudiantes y familias. Esta discusión es para que los padres, tutores y cuidadores de habla hispana compartan información personal experiencias, luchas durante la pandemia, y estrategias para brindar más salud y bienestar durante este momento difícil. Tendremos a Nelson Pérez, Agente Comunitario del Distrito Escolar, brindando su apoyo e interpretando en español durante todo el evento. Únase a nosotros en nuestros esfuerzos para construir y restaurar la comunidad a través de esta discusión virtual el viernes 15 de enero de 6:00 p.m.-7:00 pm." ZOOM - https://pps-net.zoom.us/j/84349208022?pwd=UVZwNDcyYWxWeWoyQ0VibXpxVk5WQT09#success


"Arleta's school counselors, Ms. Aud and Ms. Greenberg, will be leading a discussion about social isolation and how the Covid-19 pandemic has impacted our students and families. This discussion is for Spanish speaking parents, guardians, and caregivers to share personal experiences and struggles during the pandemic, and strategies to bring more health and well-being during this difficult time. We will have Nelson Perez-Gonzalez there providing Spanish interpretation for the entire discussion. Please join us in our efforts to build and restore community through this virtual discussion on Friday, January 15 from 6:00-7:00pm." ZOOM - https://pps-net.zoom.us/j/84349208022?pwd=UVZwNDcyYWxWeWoyQ0VibXpxVk5WQT09#success

BLACK HISTORY MONTH - VOTE & PARTICIPATE

From the Arleta counselors - Ms. Aud & Ms. Greenberg -

We are so excited, impressed and humbled by all of you who were able to make it to our first planning meeting for the Arleta Black History Month. An impressive array of students, families and staff attended on Wednesday and contributed wonderful ideas and wisdom with their groups. We are looking forward to meeting again for the following two Wednesdays before February to continue planning and organizing the Arleta Black History Month. All students, families and staff at Arleta who would like to participate in the planning of Black History Month are invited!


VIEW THE SLIDESHOW FROM FIRST MEETING HERE


VOTE ON THE EVENT, ACTIVITY OR LEARNING OPPORTUNITY YOU WOULD LIKE TO HAVE AT ARLETA FOR FEBRUARY'S BLACK HISTORY MONTH HERE


Next planning meetings:

Wednesday, January 20th at 3-4pm & Wednesday, January 27th at 3-4pm

Link to join:

https://pps-net.zoom.us/j/81392551875?pwd=ZmxtblBubHIxOHFHTE9hT0ZmVXpMQT09

PTA INCLUSION COMMITTEE NEWS & RESOURCES

Monday, Jan. 18 is Martin Luther King Jr. Day and there are lots ways to honor his legacy of service and activism, while at home.


PDX Parent posted some family volunteering ideas


Get outside and pick up litter in the neighborhood. You can even Adopt-One-Block


Jan 18, 12-5pm

Livestream Tribute to the Life & Legacy of Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.

World Arts Foundation Inc. presents: “Bridge Over Troubled Water”

https://www.eventbrite.com/e/livestream-tribute-to-the-life-legacy-of-rev-dr-martin-luther-king-jr-tickets-132195866395


Jan 18, 7-8pm

MLK Day Keynote Speaker: Tongo Eisen-Martin. Born in San Francisco, Tongo Eisen-Martin is a poet, movement worker, and educator who has organized against mass incarceration and the extra-judicial killing of Black people throughout the United States. Register for the zoom event: https://reed-edu.zoom.us/meeting/register/tJYtd-usqD4sHN0PXzVBKt4whvys_OqVdmXb


#ArletaPTAinclusionCommittee

LIBRARY BOOK DISTRIBUTION ON WEDNESDAYS

Ms. Street continues to offer library book distribution every Wednesday from 2 to 5pm out of the Red Room.


Grades K-3 can just show up to pick up a book bag, and grades 4-8 can reserve books by using Destiny Discover from this link: https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/20750. Here is a tutorial on Destiny Discover: https://youtu.be/qydK3LXi2Xc


WHEN RETURNING YOUR BOOKS, PLEASE DROP OFF EXTRA CLEAN, REUSABLE/CLOTH GROCERY BAGS SO WE CAN SAVE MONEY FROM PURCHASING NEW BAGS.

PTA MEETING NOTES

Thank you to those that were able to attend the PTA meeting on Wednesday!


Here's what we discussed:


 • Faculty Grants, funded by the PTA, are under review. We heard about the Reflex Math subscription that the PTA recently funded - thanks for attending the meeting Mr. Flagel and thank you Arleta community for supporting the PTA so we can fund learning opportunities like Reflex Math through faculty grants! If you want more information about Reflex Math for your student, please contact your teacher.
 • The Benefit fundraising app is new and available to all. The program is like the old Scrip gift cards, but digital! Download the app, buy gift cards and pay for your regular purchases, and Arleta will earn a %, at no cost to you.
 • Return to school planning - John Horn and Britt Kuether shared that Arleta is NOT one of the schools slated to open on January 25. Arleta is preparing for the hybrid model of 35 square feet per student, possibly to start after Spring Break, with the option to continue distance learning. Waiting to get the new metrics from OHA on covid metrics on Jan. 19 before PPS makes decisions.
 • SE Guiding Coalition - the decision to send Arleta middle schoolers to Kellogg will be made on 1/26 when the PPS Board votes. There will be a Phase 2 of enrollment rebalancing that kicks off in February which could impact the Arleta school boundary starting in 2022


Hope to see you at the next meeting on Feb. 9!

SHARE YOUR PHOTOS FOR THE YEARBOOK!

We want your pictures! We are planning a yearbook to commemorate this crazy year, and the final year Arleta will be a K-8 school. Please submit photos of your student during distance learning, playing at the school, student art work, science experiments, etc. using this Google Form - https://forms.gle/pmCbTFNQyTaM4W7e8. Or if you prefer, you can email them to ArletaSchoolPTA@gmail.com. Please include your student's name, grade and description (optional).
Big picture
Big picture

MEAL SERVICES - CHANGE FOR MLK JR DAY


Due to Martin Luther King Jr.’s Day falling on a meal service day, the Nutrition Services department will be providing extra meals on Friday, January 15 and Wednesday, January 20. On Friday, January 29 (a teacher planning day), meal services will continue as scheduled.


For PPS families not near a meal pickup location or who need assistance accessing meals and would like to request home meal delivery, please contact nutritionservices@pps.net with:

 • Family name

 • Address (where meals should be delivered)

 • Contact phone number

 • Number of children in the household

 • School(s) attended


Requests submitted by end of day Monday, will begin receiving meal deliveries on the following Monday. For cancellations, changes or updates, please contact nutritionservices@pps.net. Please feel free to visit our website or contact us at nutritionservices@pps.net with any questions.

RESOURCE FOR COPING DURING COVID-19

A new toolkit was created by Multnomah County students, parents and public health communicators to empower youth and families to cope during the pandemic: Taking Care of Ourselves and Others: A COVID-19 Guide for Youth and Families.


The guide is available in both English and Spanish at this time, and is accessible and continually updated on the Multnomah County webpage.


This guide is unique because it was put together by both youth and county officials which allows the guide to highlight the needs of youth during the COVID-19 pandemic. In this guide, there are;

 • Basics about COVID-19 and how it spreads

 • Where to get tested, resources for staying home, and tips on caring for someone with COVID-19

 • General prevention guidelines along with strategies for safer socializing, what to do if a family member isn’t taking precautions, and dealing with peer pressure

 • Maintaining mental and physical health and coping with loss and grief

 • Resources to stay informed, access health care, mental health resources, culturally-specific support, LGBTQ+ and Gender resources and ways to get involved

FREE MEDICAL CARE

If your child is currently in need of medical services or shots and you aren't sure where to go, Multnomah County Student Health Centers are open at Benson (for PPS students aged 7-21), as well as at David Douglas, Parkrose, and Roosevelt high schools (for all K-12 Multnomah county students) for in-person health services like immunizations as well as mental health counseling, while schools are engaged in distance learning. Phone and video appointments are also available. Any qualifying youth can access care and there are no out of pocket costs.


School based health center resources and fliers IN MULTIPLE LANGUAGES are found here: https://www.multnomahesd.org/shs-student-health-centers.html


Frequently Asked Questions for Parents about Oregon School and Child Care Immunization Requirements

Immunization flyer in Spanish

Immunization flyer in Russian

Immunization flyer in Vietnamese

TOOLS FOR NOTICING MY EMOTIONS

PPS has created "Tools for Noticing My Emotions" for you and your family to help support your students across the home-school continuum. Click on the link below where there are translated versions as well - https://docs.google.com/presentation/d/14qRJ7gIUZyevT-Rd7NzDgarRTmyPHvrxr2vZgiYO77U/mobilepresent?slide=id.p

FREE SHIPPING ON ARLETA SPIRIT WEAR THRU 1/31

Have you ordered your Arleta spirit wear yet? Now is a great time to stock up with free shipping Jan 11-31 with code FREESHIP121ef7609. Shop online 24/7 and have your items shipped to your home. There are t-shirts, hoodies, tanks, mugs and more. Check out the new store here: https://arletaschool.threadless.com/


(image is just a sample of the available items)

Big picture

BUY GIFT CARDS AND BENEFIT ARLETA

Have you checked out the Benefit gift card app yet? You can purchase gift cards to hundreds of restaurants and retailers, and when you or the recipient redeem the gift card, Arleta will earn a percentage of the purchase price at no cost to you.


It's super easy! Here's how:

1. Download the Benefit app on your iPhone or Android phone

2. Select Arleta Elementary School as the beneficiary

3. Buy gift cards to hundreds of your favorite stores and restaurants through the app

4. Shop/redeem your gift cards online or in-store OR give them as gifts


Retailers include Target, Apple, Columbia, DoorDash, GrubHub, Starbucks, Jiffy Lube, Joann, and so many more! Funds raised through the program go toward the PTA general fund that supports Teacher Grants, the OBOB program, school beautification, enrichment opportunities and more!

AMAZON SMILE IS EASIER THAN EVER

If you shop Amazon, then AmazonSmile makes your online shopping charitable. Once you link your Amazon account with Arleta School PTA, AmazonSmile will donate 0.5% of every eligible purchase - same products, same prices, no cost to you. And recently, Amazon updated their app to connect with AmazonSmile, making shopping + giving even easier.


You can get full instructions here

AMAZON WISH LIST FOR TEACHERS & STAFF

Throughout the school year, supplies are consumed and new needs arise. That’s why Arleta now has an Amazon Wish List of items added by teachers and staff. Please consider adding an item or two when you do your regular Amazon shopping. And when you use Amazon Smile and link your Amazon account to Arleta School PTA, Amazon will also donate 0.5% of your total purchase (at no additional cost to you)! Questions – email ArletaSchoolPTA@gmail.com


Link to Wish List is: https://smile.amazon.com/hz/wishlist/ls/3S713LRBVHEI6

And instructions can be found here: http://www.arletapta.org/ways-to-help---join.html

NO COST WAYS TO SUPPORT ARLETA

The Arleta PTA participates in THREE no-cost shopping rewards programs - Fred Meyer Community Rewards, AmazonSmile and Bottle Drop.


1. By linking your Fred Meyer Rewards card to the Arleta PTA and scanning your rewards card when you shop, a percentage of your purchase goes to the PTA. Sign up here. (And you'll still get your cash back rewards!)


2. Amazon has a similar program, called AmazonSmile. Select "Arleta School PTA" as your charitable organization to receive donations when you shop Amazon. Once you sign up, just go to smile.amazon.com to do your usual Amazon shopping. While there is no app, you can create a shortcut on your phone by going to smile.amazon.com in your browser, tap the Share button, then tap Add to Homescreen.


3. Donate your redeemable cans and bottles to Arleta through Bottle Drop. Email arletabottledrop@gmail.com to request some blue bags. (Arleta pays a fee for the bags, so let's fill them to the top!)

Big picture
Big picture

STAY CONNECTED!

Like and follow the Arleta School and Families United Facebook page, check out the arletapta.org website for news and updates or email us anytime arletaschoolpta@gmail.com

PPS District policy prohibits discrimination on the basis of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex, and sexual orientation. BP 1.801.020. Not all outside groups comply with the District’s non-discrimination policy. Families are strongly encouraged to review all materials closely.