Relfeksioon - mis see on?

Aive Mikk

Mis on reflektsioon?

Refleksioon on õppimise protsess, milles analüüsitakse ja mõtestatakse enda tegevust. Refleksiooni käigus toimub õpitust tervikpildi loomine, õpitu kasutamine uutes seostes ja olukordades ning enda arusaamade muutmine.

Miks on refleksioon õpetajatöös tähtis?

Reflektioon aitab õpetajal mõtestada enda arengut ja näha oma rolli laiemalt. Reflektsioon võimaldab pedagoogil näha problemaatilisi olukordi, analüüsida enda kõhklusi, oskuste ja teadmiste lünki. Õpetajatöös on oluline, et pedagoog reflekteeriks õpilase ja enda motivatsiooni, õpilaste käitumist, õppesisu, enda positsiooni, tõekspidamisi, missiooni. Reflekteerimine aitab õpetajal jõuda „kõrgema kvaliteedini,“ sest ta pidevalt jälgib, hindab, analüüsib ja parandab enda tegevust. Selleks, et kujuneda kompetentseks pedagoogiks, tuleb ennast pidevalt analüüsida, enda tegevust hinnata, võrdlema pädevusi.

Kuidas arendada õpilase reflektsiooni oskusi tunnis?

Õpilaste reflekteerimisoskust saab tunnis arendada mõttekaardi ja õpimapi koostamisega, tekstist kokkuvõtte kirjutamisega. Mõttekaardi tegemine võimaldab õpilasel õpitud materjali korrastada ja süsteemi paigutada. Tekstist kokkuvõtte kirjutamise harjutus suunab õpilasi otsima peamist ideed ja mõtet ning sõnastama seda täpselt. Õpimapp toetab kogu õppeprotsessi jooksul õppija õpikogemuste ja õpitulemuste refleksiooni, toob välja õpilase tugevad küljed, unikaalsuse, õpingute jooksul omandatud teadmised ja oskused. See aitab õppijal selgusele jõuda enda eesmärkides, õpivajadustes ja õpisoovides, jälgida ja planeerida enda arengut, väljendada enda loomingulisust ja originaalsust.

Mis on refleksiooni eesmärk?

Refleksioon aitab tagasi vaadata ja analüüsida toimunud situatsioone. Muudab teadvustamata teadmise teadlikuks ja aitab mõista enda tegevuse tagamaid. Eesmärgiks on analüüsi käigus muuta seni kasutatud probleemseid strateegiaid ja toimimismustreid kvalitatiivselt paremini toimivateks, tuleviku arengut silmas pidades. Refleksioon arendab õppija võimet analüüsida ja mõtestada enda käitumist.

Big image