Arnasketa aparatua

Gas trukaketa gauzatzeko.

hgfjhfgjhgf

kjukjgykjghkgh

kjjkhkjhkjh uygiuygiuygiyg uigyiugyuuy

kjbjkbjhb,mbn

lkjñlkjñkjñklj

kjhbkjbh

ñoipiholuh