Ixazomib

תוכנית סיוע לחולי מיאלומה נפוצה נשנית

חברת טקדה ישראל שמחה להודיע על פתיחת תכנית סיוע המאפשרת מתן איקסאזומיב לחולי מיאלומה נפוצה אשר מחלתם התקדמה או נשניתה.

תכנית הסיוע תספק איקסזומיב ללא תשלום בשלב הראשון ל- 40 מטופלי מיאלומה נפוצה נשנית אשר טופלו ב-1-3 קוי טיפול קודמים לתקופה של עד 3 שנים או עד להכללת המוצר בסל הבריאות לפי המוקדם מבניהם.

החולים המתאימים לתכנית יבחרו ע"י חברת טקדה על פי הקריטריונים המפורטים באתר האיגוד/מכתב מקדים.

מטופלים בעלי ביטוח בריאות המכסה טיפול באיקסזומיב לא יכללו בתוכנית.

שלבי הגשת הבקשה

שלב 1 – יש לשלוח לחברת טקדה:

טופס בקשה

את הטופס יש לשלוח למייל IAP-IL@takeda.com או לפקס במספר: 03-3733150

לצפייה בעלון לרופא האמריקאי לחץ כאן

שלב 2 - במידה והתקבל אישור על ידי חברת טקדה ניתן להתקדם בהגשת הבקשה להכללה בתוכנית, לצורך כך ישלח אליך מייל עם סט טפסים נוסף שיהיה עליך למלא להשלמת התהליך.

את הטפסים בשלב ה - 2 יש לשלוח לחברת MedTrix המסייעת בניהול התכנית לכתובת מייל:
takeda@med-trix.com

* הכללת מטופל בתוכנית מותנית באישור המחלקה הרפואית של חברת טקדה בכפוף לקריטריונים

פרטי אנשי קשר

אדוה ירדן, מנהלת רפואית

054-9800838


קארן גונן, יועצת רפואית

054-9424488

Big image