השבת

שבת בשבילי היא יום של שבירת שיגרה.....

השבת המסורתית דתית:

’‘)ח( זָ כֹור אֶ ת-יֹום הַ שַ ּׁבָ ּת, לְ קַ דְ ּׁשֹו )ט( שֵ ׁשֶ ׁת יָ מִ ים תַ ּעֲ בֹד, וְ עָ שִ ׂיתָ כָ ּל-מְ לַ אכְ תֶ ָּך )י ( וְ יֹום הַ שְ ּׁבִ יעִ י שַ ׁבָ ּת, לַ יהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך: ֹלא-תַ עֲ שֶ ׂה כָ ל-מְ לָ אכָ ה אַ תָ ּה ּובִ נְ ָך ּובִ תֶ ָּך, עַ בְ דְ ָּך וַ אֲ מָ תְ ָך ּובְ הֶ מְ תֶ ָּך, וְ גֵ רְ ָך, אֲ שֶ ׁר בִ ּשְ ׁעָ רֶ יָך )יא( כִ ּי שֵ ׁשֶ ׁת-יָ מִ ים עָ שָ ׂה יְ הוָ ה אֶ ת- הַ שָ ּׁמַ יִ ם וְ אֶ ת-הָ אָ רֶ ץ, אֶ ת-הַ יָ ּם וְ אֶ ת-כָ ּל-אֲ שֶ ׁר-בָ ּם, וַ יָ ּנַ ח, בַ ּּיֹום הַ שְ ּׁבִ יעִ י; עַ ל-כֵ ּן, בֵ ּרַ ְך יְ הוָ ה אֶ ת-יֹום הַ שַ ּׁבָ ּת וַ יְ קַ דְ ּשֵ ׁהּו.‘‘ שמות, כ‘, 11-8
הפרויקט של רביבו - מחרוזת שבת The Revivo Project - Shabbat Medley

השבת לפי החילונים

"משמעותה של השבת הוא לחגוג את הזמן, ולא את המקום .....היום השביעי הוא בחינת ארמון מלכים בתוך הזמן...

מתוך ספר הלימוד עמ' 40- קטע של אברהם יהושע השל, השבת"

שבת בבוקר יום יפה...

שבת בבוקר - שיר ילדים - הופ! שירי ילדות ישראלית

להלן הסבר למאמר

הכותב הוא חבר ועד בעמותה (החילונית) למען שבת ללא מסחר (ע"ר) ששמה לה למטרה לעגן את מעמד השבת כעיקרון המהווה את אחד מיסודות החברה בישראל וכן להגן על זכותם של עובדים ומעסיקים לקיים יום חופש לפי מנהג עדתם.

השבת -פשרה

"הסכמתי , כחופשיה....עמ'...בספר ,טקסקט של ....