Características do alumnado

Factores a considerar

Idade

Un dos factores máis importantes. A aprendizaxe varía a medida que crecemos, experimentamos diferentes graos de maturidade, desenvolvemento cognitivo, capacidade de análise, reflexión e formalización. A ensinanza deberá adaptarse ós niveis de abstracción, por exemplo.


Distínguense varias etapas:

Big image

Lingua inicial

É moi importante a lingua inicial do alumnado, sobre todo a relación entre esta e a lingua meta. Coñecer a familia lingüística, ademais da tipoloxía da lingua inicial favorecerán a previsión dos erros ou dificultades que poidan xurdir durante a aprendizaxe.


Diferenciamos así entre dous tipos de linguas, en canto a súa estrutura:

Big image

Estes aspectos gramaticais das linguas son fundamentais na súa ensinanza e aprendizaxe.