Hong Kong

By: Owen Crawford

President Hu Jintao

Big image

Sky line of Hong Kong

Big image

Ting Kau Bridge

Big image

Hong Kong New Year Celebration

Big image

Hong Kong Housing

Big image

Some of Hong Kong's Food

Big image

Legislative Government Building

Big image

Hong Kong Flag

Big image

Lana Buffalo

Sources