Comissió Europea

institució que representa i defensa els interessos de la UE

Que és?

La Comissió Europea és una institució políticament independent que representa i defensa els interessos de la Unió Europea (UE) i en regenta el poder executiu. El seu principal objectiu és la legislació entorn de polítiques i programes d'acció, i és així mateix la responsable d'aplicar les decisions del Parlament Europeu (PE) i el Consell de la Unió Europea (CUE).

Composició

Amb seu a la ciutat de Brussel·les (Bèlgica), la Comissió està composta per vint-i-vuit comissaris, un per cada país membre de la UE. El terme Comissió fa referència als membres de la Comissió, anomenats sense caràcter oficial comissaris, designats pels Estats membres i el Parlament europeu, però també es refereix a la pròpia institució i al seu personal.

Funcions

  • Proposar legislació al Parlament i al Consell mitjançant el dret d'iniciativa.
  • Gestionar i aplicar les polítiques de la UE i el seu pressupost com a òrgan executiu.
  • Fer complir la legislació europea actuant com a guardiana dels tractats i juntament amb el Tribunal de justícia europeu.
  • Representar a la Unió en l'escena internacional permetent actuar amb una sola veu als fòrums internacionals.

Membres

La Comissió Europea està composta actualment per 28 membres, tants membres com estats membres de la Unió, assistits per uns 24.000 funcionaris. El President de la Comissió és escollit pels Governs dels Estats membres de la UE i ha de ser aprovat pel Parlament Europeu. La resta de membres són nomenats pels governs dels Estats membres en consulta amb el President entrant i també han de ser acceptats pel Parlament. La Comissió es nomena per un període de cinc anys, però pot ser destituïda pel parlament.

Competències

Les competències de la Comissió Europea es poden agrupar en 6 seccions:


  • Poder decisori de naturalesa reglamentària : en el sentit que només existeix si està prevista en un tractat o norma dictada pel consell.
  • Control d'aplicació del dret comunitari.
  • Iniciativa legislativa: Té en monopoli i gairebé en exclusiva la iniciativa legislativa.
  • Poder de negociació internacional: Els tractats internacionals que signa la Unió europea, són negociats per la Comissió i ratificats pel Consell.
  • Poder d'execució: Exerceix les competències que el Consell li atribueixi.
  • Poder de gestió: Gestiona els diferents serveis administratius i els fons estructurals de la Unió.