"מדרש"

סיפור בשכבות

אז מהו ה"מדרש"?

מדרש הוא שיטה של פרשנות המקרא.


ניתן לחלק את פרשנות המקרא לארבע שיטות עיקריות:

פשט - המובן הראשוני של הכתוב

רמז - פרשנות

דרש - פרשנות מרחיבה

וסוד – מיסטיקה ...


המדרש, כפי ששמו מעיד עליו, עוסק בעיקר בדרש, ומעט גם ברמז.

מדרש הלכה ומדרש אגדה

המדרש מתמקד בדרך כלל באחד משני תחומים: בדברי הלכה או בדברי אגדה. שני סוגי המדרשים נאמרו בראשיתם בעל-פה; ככל הנראה הועלו על הכתב החל מןהמאה ה-2. היום המדרשים מגובשים בקבצים מסודרים של פרשנות על ספרי התנ"ך. בספרות המדרשית נעזרים גם היסטוריונים וחוקרים משום שמתוארים בה בדרך אגב פרטים על חיי היום-יום של היהודים ועל המחשבה, השפה ותנאי החיים שלהם בתקופת המשנה והתלמוד.

כמה מהמדרשים המפורסמים ביותר

מכ

מה ה"דרש" במדרש הבא:

אדריינוס המלך היה מהלך בשבילֵי טבריה. לפתע ראה איש זקן עומד וחופר בורות לנטוע בהם נטיעות.
אמר לו: "סבא, סבא, לו היית משכים קום בצעירותך, לא היית צריך לעבוד כך בזקנותך!"
אמר לו האיש: "גם השכמתי קום, וגם עובד אני עד מאוחר. ומה שטוב לאל שבשמים אני עושה".
אמר אדריינוס לזקן: "סבא, בן כמה שנים אתה היום?"
ענה לו האיש: "בן מאה שנה".
אמר לו: "בן מאה שנה אתה, ואתה חופר בורות לנטוע בהם עצים? וכי נראה לך שתזכה לאכול מהם?"
אמר לו: "אם אזכה – אוכל מפריים, ואם לא אזכה – כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני יגע לבניי!"
אמר לו אדריינוס: "אם תזכה לאכול מעצים אלה, הודע לי".
לאחר זמן הניבו העצים שנטע תאנים.
אמר הזקן בלִבו: "זה הזמן להודיע על כך למלך, כפי שביקש".
מה עשה? מילא סלסלה בתאנים והלך ועמד על דלת ארמונו של אדריינוס.
אמרו לו השומרים: "מה אתה עושה כאן?"
אמר להם: "הכניסו אותי אל המלך", והכניסוהו.
כאשר נכנס, שאל אותו אדריינוס: "מה אתה עושה כאן?"
אמר לו: "אני הזקן שפגשת כשחפרתי בורות לנטוע בהם עצים, ואמרת לי: אם תזכה לאכול מהם, הודע לי. והנה, זכיתי ואכלתי מהם, והנה לך תאנים מפרותיהם".
אמר אדריינוס לעבדיו: "מצווה אני שתביאו לכאן כיסא זהב והושיבוהו עליו. ועוד אני מצווה שתרוקנו את סלו מן התאנים ותמלאו אותו בדינרים".
אמרו לו עבדיו: "את כל הכבוד הזה אתה נותן לזקן היהודי הזה?!"
אמר להם המלך: "בוראו כיבדו והאריך את ימיו, ואני לא אכבדו?!"
(על פי ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ה')

ה"מדרש"