Technasium vwo 4

Water en riolering

Barneveld is een groeiende gemeente. Op diverse locaties worden

bedrijventerreinen of woonwijken (her)ontwikkeld. Deze ontwikkelingen

hebben invloed op de waterhuishouding binnen dit gebied

en daarbuiten. Om op een goede wijze met deze

veranderingen om te gaan, wordt voor iedere grote ontwikkeling

een waterstructuurplan opgesteld.

Big image

Waterstructuurplan

Ver voor de daadwerkelijke aanleg van een woonwijk wordt een zogenoemd waterstructuurplan opgesteld. In het waterstructuurplan wordt aangegeven hoe er in het plan rekening moet worden gehouden met grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en afvalwater. Het heeft grote invloed op het stedenbouwkundig plan van een wijk of van een bedrijventerrein. Het bepaalt daarmee deels de hoeveelheid terrein dat aan particulieren verkocht

kan worden. Bij het opstellen van een waterstructuurplan wordt in de eerste plaats de bestaande situatie geïnventariseerd om een goed referentiebeeld te krijgen. Bovengronds wordt onder andere gekeken naar de hoogtes van het maaiveld en de aanwezigheid van oppervlaktewater. Ondergronds wordt onder andere gekeken naar de opbouw van de bodem, de doorlatendheid van de bodem en de hoogte van de grondwaterstand.

Bij nieuwe ontwikkelingen is uiteraard ook wet- en regelgeving en overheidsbeleid van toepassing. Afvalwater en hemelwater moeten vanaf de particuliere percelen gescheiden naar het openbaar riool worden gebracht.

Big image

Opdracht waterstructuurplan voor leerlingen

Vanaf 2013 werkt de gemeente samen met het Johannes Fontanus College (JFC) om het vakgebied water en riolering meer onder de aandacht van leerlingen te brengen. De leerlingen krijgen geen informatie of voorlichting, maar gaan zelf aan de slag met een concrete opdracht uit het vakgebied. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om op basis van een concept-stedenbouwkundig plan een innovatief en duurzaam ontwerp te maken van het hemel- en vuilwaterstelsel voor een deel van de nieuwe woonwijk Holzenbosch in Voorthuizen. Zo’n ontwerp maakt onderdeel uit van een waterstructuurplan.

De gemeente Barneveld heeft de opdracht half april toegelicht. Tijdens deze ‘kick-off’ is de wijk Veller in Barneveld bezocht. Hier zijn op diverse locaties putdeksels opengemaakt waardoor de leerlingen konden zien wat er onder het maaiveld gebeurt. Daarnaast is een bovengrondse afvoer van hemelwater via goten en wadi’s bekeken en toegelicht.

Het is vervolgens aan de leerlingen om principiële keuzes te maken tussen boven- of ondergrondse afvoer van hemelwater en tussen waterberging op eigen terrein of in de openbare ruimte (of combinaties). Daarna volgt veel rekenwerk en het maken van een technisch ontwerp van de stelsels. Met het opstellen van een korte rapportage

en een presentatie aan de gemeente Barneveld is de opdracht medio juni afgerond.

Big image