SAVE THE DATE

KU DANCE MARATHON 2013

Saturday, Nov. 9th 2013 at 9:30am-10pm

Kansas Union, Lawrence, KS