The Vilna Gaon

By Kyra Libin

שמו היה אליהו בן השלם זלמן קרמר

הגאון מווילנה

הגר"א נולד בעיירה הקטנה בווילנה שבליטא.

תורתו של הגאון

גאון מוצג כשרון יוצא דופן ועדיין ילד, עד שהוא היה בן שלוש שנים שהשינן כל התנ"ך.

צדקה

הגר"א היה ידוע במעשי החסד שלו. הצדקה והחסד שלו היו גם אגדיות. למרות עוניו האישי הוא תמיד נתן 20% מהכנסותיו לצדקה. כשנודע צורך מיוחד כגון מחתן את ילדה יתומה או פדיון שבוי, שהוא לעתים קרובות לנכות כסף מהצרכימים האישיים שלו לתרום. למרות שקדנותו המתמדת בלימוד הוא תמיד זקף אוזן לאנשים במצוקה והיה ידוע להפסיק את לימודיו כדי להיפגש עם קרובי משפחה של אדם בצורך לשכנע אותם לעזור להם יחסיים.

מורשתו של הגאון מווילנה

הגאון הלך לעולמו בשנת 1797 והותיר אחריו מורשת אדירה, משני כתבים העצומים ומגוון שלו בכל נושאי התורה ומהתלמידים מצטיינים שהגיעו על מנת להפיץ תורה בכל עם ישראל.