Rose City Park Elementary School

Newsletter May 19, 2023

Một Cộng Đồng Học Tập Và Cùng Nhau Phát Triển

A Community Learning and Growing Together

Message from Principal Bacon / Thông Điệp từ Hiệu Trưởng Bacon


Message from Principal Bacon

May 19, 2023

Dear RCP Families,


Thanks for your efforts to support your students' participation in Spirit of Kindness Week at RCP. Kids shared many notes of kindness to themselves and others, picked up trash in being kind to the planet, brought canned foods to be kind to those in need in our community, and finally various kind acts towards our school. Today we took our traditional all school rainbow photo. We will share with the community soon.


Couple of important school policy and procedure updates:


 • Breakfast Entry: All students entering the building for breakfast between 7:40 and 7:50 am must enter through the North (parking lot) main entrance and head down the north hallway towards the cafeteria and not through the gym. Please do not ring the bell to be let in at the loading dock door near the gym.

 • No Pokemon Cards and Toys from Home: Please see this more detailed message regarding our policy of not bringing Pokemon cards and toys from home.


Thanks for your understanding and cooperation!


In Solidarity,


Principal Bacon


—----------------------------------------------------------------------


Thông Điệp từ Hiệu Trưởng Bacon


Ngày 19 tháng 5, 2023


Các Gia Đình RCP Thân Mến,


Cảm ơn những nỗ lực của bạn đã hỗ trợ học sinh tham gia Tuần lễ Tinh thần Tử tế tại RCP. Các em đã chia sẻ nhiều ghi chú về lòng tốt với bản thân và những người khác, nhặt rác để thể hiện lòng tốt với hành tinh, mang đồ ăn đóng hộp để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cộng đồng của chúng ta, và cuối cùng là nhiều hành động tử tế đối với trường học chúng ta. Hôm nay chúng tôi đã chụp bức ảnh cầu vồng truyền thống của toàn trường. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ với cộng đồng.


Một số cập nhật về thủ tục và luật lệ quan trọng của trường:

 • Vào cửa ăn sáng: Tất cả học sinh vào trường để ăn sáng từ 7:40 đến 7:50 sáng phải đi qua lối vào chính phía Bắc (bãi đậu xe) và đi xuống hành lang phía bắc về phía nhà ăn và không đi qua phòng tập thể dục. Vui lòng không bấm chuông để được vào ở cửa giao hàng gần phòng thể dục.

 • Không mang thẻ Pokemon và đồ chơi từ nhà: Vui lòng xem thông báo chi tiết hơn về luật của chúng tôi về việc không mang thẻ Pokemon và đồ chơi từ nhà.

Cảm ơn cho sự thông cảm và hợp tác của bạn!


Trong Đoàn Kết,


Hiệu Trưởng Bacon

Big picture

Student Poems for Poetry Month/Thơ Học Sinh cho Tháng Thơ


Under the bed

Scraping, scratching

Tearing.

But me,

I’m there

I’m there

I’m there to help


Elliot - 4th Grade


I hid them

The books.

Yes, under my bed

While you were fetching me water.

Instead,

And in the darkness, here comes a light

And the books,

I read well into the night!


RCP Student

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS and UPDATES THÔNG BÁO VÀ CẬP NHẬT QUAN TRỌNG

Rose City Park, Roseway Heights and McDaniel Sister School Announcement Thông báo về Trường Kết Nghĩa Hữu Nghị Rose City Park, Roseway Heights và McDaniel

Thông Tin Vườn / Garden Update

Big picture
Big picture

Thông Tin Hội Phụ Huynh / Hội Phụ Huynh News


Trại Hè 2023 ĐÃ MỞ Đăng Ký!

Đăng ký trực tuyến có thể được tìm thấy ở đây: https://hphpdx.org/go/traihe2023

Đơn đăng ký bằng giấy có thể được yêu cầu tại văn phòng RCP và hoặc RHMS, và nộp vào hộp thư HPH ở cả hai trường.


Gia đình nào mà không đăng ký cho Trại Hè năm nay, HPH muốn mời quý vị tham gia khảo sát để chúng tôi hiểu biết thêm: https://forms.gle/w8Jfg5hpKXYCsfk57

Trại Hè Summer Camp 2023 Registration is OPEN!

Online Registration can be found here: https://hphpdx.org/go/traihe2023

Paper Application can be requested at RCP and or RHMS office, and submitted into HPH mailboxes at both schools.


Families unable to apply for Trại Hè this year, HPH wants to hear your feedback and invite you to participate in our survey here: https://forms.gle/w8Jfg5hpKXYCsfk57

Health News / Thông Tin Sức Khỏe

Click here for Strep information From Your School Nurse


Nhấp vào đây để biết thông tin về Strep từ Y tá trường học của bạn

______________________________________________________________________


Find links to translations of the following articles in PPS’s supported languages here: Chinese-Simplified; Russian; Somali; Spanish; and Vietnamese


Tìm liên kết cho bản dịch của các bài viết sau bằng các ngôn ngữ được PPS hỗ trợ tại đây:

Chinese-Simplified; Russian; Somali; Spanish; và Vietnamese

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Oregon Health Plan (OHP) eligibility renewals

Please click here for more information on how to get you or your student health coverage through the Oregon Health Plan (OHP).


Gia Hạn Ghi Danh Chương Trình Y tế Oregon (OHP)

Vui lòng nhấp vào OHP VN Link. để biết thêm thông tin về cách nhận bảo hiểm sức khỏe cho bạn hoặc học sinh của bạn thông qua Chương trình Y tế Oregon (OHP).


***********************************************************************


Student Health Center Appointments Available! Call today.

For more information, please click this link.


Các Cuộc Hẹn của Trung tâm Y tế Học Sinh Có sẵn! Gọi ngay hôm nay.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết này

Physical Education/ Giáo Dục Thể Chất:

Big picture

Volunteers needed / Cần Tình Nguyện Viên:

https://www.signupgenius.com/go/5080a4fa9a92fa4f85-field1#/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Family PE Week Photos: https://drive.google.com/drive/folders/1cbXSNbBKiELV98b2c2-Vcoa4qYsY65Ak?usp=sharing


Hình ảnh Tuần Thể dục Gia đình:

https://drive.google.com/drive/folders/1cbXSNbBKiELV98b2c2-Vcoa4qYsY65Ak?usp=sharing


*********************************************************

Find Softball, Baseball, Tennis, and Futsal information here:

https://docs.google.com/document/d/1h4HHM1iPxBn-9f75lPBmphY_QyWu1mE7YEuzNiH-SKY/edit?usp=sharing


Tìm thông tin về Bóng Mềm, Bóng Chày và Quần Vợt tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1h4HHM1iPxBn-9f75lPBmphY_QyWu1mE7YEuzNiH-SKY/edit?usp=sharing

SUN School / Thông Tin Sun


Rose City Park SUN is hosting a 3-week SUMMER CAMP!

Mondays – Fridays, 8:30 am – 12:00 noon

July 17 – August 4

Click the link for more information


SUN Summer Camp 2023.pdf


Rose City Park SUN đang tổ chức một trại hè kéo dài 3 tuần!

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 12:00 trưa

17 tháng 7 đến 4 tháng 8

Nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin


SUN Summer Camp 2023.pdf

ART / NGHỆ THUẬT


The VAPA (Visual & Performing Arts) is excited to announce the 2023 Summer Arts Academy! Students will have the opportunity to engage in Dance, Music, Visual Arts, Theatre, and Technical Theatre major classes. More information is in the attachment.


NGHỆ THUẬT VAPA (Nghệ thuật Thị giác & Trình diễn) vui mừng thông báo về Chương Trình Nghệ thuật Mùa hè 2023! Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các lớp chuyên ngành Khiêu vũ, Âm nhạc, Nghệ thuật Thị giác, Sân khấu và Sân khấu Kỹ thuật. Thêm thông tin có trong tập đính kèm.

Big picture

RCP Site Council

RCP Site Council:

Meetings: Mondays 3:30-5:00: June 5th.

Location: Room 215

Agenda and Minutes


Uỷ Ban Hội đồng RCP:

Các cuộc họp: Thứ Hai 3:30 - 5:00: 5 tháng 6.

Địa điểm: Phòng 215


Chương trình nghị sự và Biên bản

Nhu cầu giấy in / Copy Paper Request

Nhu cầu giấy in:


Khi chúng ta bước vào vài tháng cuối cùng của năm học, chúng ta thấy mình thiếu giấy in và hy vọng sẽ nhờ cộng đồng tuyệt vời của chúng ta quyên góp một đến hai xấp giấy in cho mỗi gia đình, nếu đây là điều bạn có thể làm. Vui lòng mang chúng đến văn phòng cho cô Madalyn và cô Karen. Cảm ơn bạn rất nhiều!


Copy Paper Request!


As we head into the final couple of months of the school year, we find ourselves short of copy paper and are hoping to ask our wonderful community for donations or one to two reams per household, if this is something you can do. Please bring whatever you can to the front office to Ms. Madalyn and Ms. Karen. Thank you so much!

Volunteer Opportunities Các cơ hội tình nguyện khác

Please find details here.


Vui lòng tìm chi tiết tại đây.

Mất và Tìm Thấy Lost and Found

Khu Vực Mất và Tìm Thấy đã di chuyển! Nó hiện nằm trên tầng chính ở phía nam gần Hành lang lớp 3. Nếu bạn đến để kiểm tra đồ thất lạc của học sinh, vui lòng đến văn phòng trước. Cảm ơn!


Lost and Found has moved! It is now located on the main floor on the south side near the 3rd Grade Hallway. If you are coming to check for your student’s lost items, please check in at the office first. Thank you!

Parent Office Hours with the TAG Department/Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ phận TAG:

Ask questions and receive information related to TAG identification, services, processes, etc. We will meet on Zoom, 6:00-7:00 PM on 4/26/23, and 5/31/23.

Zoom link for Parent Office Hours with the TAG Department


(TÀI NĂNG/NĂNG KHIẾU) Đặt câu hỏi và nhận thông tin liên quan đến nhận dạng TAG, dịch vụ, quy trình, v.v. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Zoom, 6:00 - 7:00 TỐI vào ngày 4/26/23 và 5/31/23.

Liên Kết Zoom cho Giờ làm việc của Phụ huynh với Bộ Phận TAG

Những Sự Kiện Sắp Tới/Upcoming Events:


 • May 29th: Memorial Day = No School

 • May 31st: Asian American Native Hawaiian Pacific Islander Celebration

 • June 7th: RCP Field Day 9-11 AM (Volunteers needed)

 • June 7th: Early Dismissal 11AM due to Jr. Rose Parade

 • June 7th: Optional Opportunity to Join the Jr. Rose Parade 1-3pm (Details Coming)

 • June 14th: 5th Grade Promotion (AM)

 • June 14th: Last Day of School

 • June 15th 2-3PM: K Connect

 • July 17th - August 4th: SUN School Summer Camp for current K-4th Graders

 • Ngày 29 tháng 5 Ngày Cựu Chiến Binh = Nghỉ học

 • Ngày 31 tháng 5 Lễ kỷ niệm người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương

 • Ngày 7 tháng 6 Ngày thực địa RCP 9-11 giờ sáng (cần tình nguyện viên)

 • Ngày 7 tháng 6 Diễn hành Hoa Hồng thiếu nhi,Tan học sớm lúc 11 giờ sáng

 • Ngày 7 tháng 6 Tùy chọn tham gia Cuộc diễu hành Hoa Hồng Jr. 1-3 giờ chiều (Sắp có thông tin chi tiết)

 • Ngày 14 tháng 6 Lớp 5 Ra Trường (buổi sáng)

 • Ngày 14 tháng 6 Ngày cuối năm học

 • Ngày 15 tháng 6 2-3 giờ chiều Kết nối Mẫu Giáo

 • Ngày 17 tháng 7- 4 tháng 8 Trại hè chương trình SUN dành cho học sinh lớp K-4 hiện tại