Naturgas

En av tre fossila bränslen

Naturgas

Naturgas är ett fossilt bränsle som består till 90% av metan som har bildats av växter och organismer, en process som tagit många miljoner år. Vid förbränning av naturgas bildas koldioxid, vattenånga och kväveoxider. P.g.a detta så är naturgas den snabbaste växande energikällan i världen.


När naturgasen förbränns för att utvinna energi så delar gasen på sig till många användningsområden t.ex. industriella processer, som råvara i industrin, i kraft - och värmeverk, för uppvärmning av småhus och fastigheter och som fordonsbränslen.




Tillgång i Sverige

Naturgasen kommer för närvarande från den Danska delen av Nordsjön och transporteras via det danska stamnätet till Sverige genom ledningar och rör under mark och havsbotten till Skåne och Västkusten som i sin tur skickar ut naturgasen.


Miljöpåverkan

Positiva aspekter:



  • Utsläppet av koldioxid är 40% lägre än vid förbränning av kol samt olja. I och med att koldioxid bidrar till att jordens temperatur långsamt höjs så är naturgasen bättre än för oss än andra fossila bränslen men bidrar fortfarande till växthuseffekten.
  • Det är en giftfri gas.
  • Det ses om ett övergångsbränsle till en mer hållbar energiförsörjning.
  • I och med att det transporteras i nät under mark och havsyta så slipper man avgaser från fartyg och bilar.


Negativ aspekter:



  • Den stora faran är vid läckage som kan orsaka explosioner och bränder vid transport samt användning av naturgas.
  • Naturgasen är ej förnybar



Kostnad

Det är både lönsamt och inte. Eftersom att den inte är förnybar och tar väldigt långt tid att framställa så är det inte så lönsamt men att den är bättre för miljön än andra fossila bränslen väger tyngre och gör det i slutändan mer lönsamt. Miljön är viktigare för en hållbar framtid och ett bränsle med lägre miljöpåverkan är bättre än bränslen med högre.


Lagringsmöjlighet

Naturgasen lagras i rör och stora behållare, Den är ju inte förnybar så det går inte att lagra den efter användning.


Effekt

Naturgasen har lägre utsläpp än de andra fossila bränslena olja och kol men har mycket högre effektivitet än dem andra,


Energiformer

Kemisk bunden energi är det till en början och när den används sen omvandlas det till rörelseenergi och när det inte kan användas mer det strålar den ut i atmosfären.


SImona & Berfin