EL CANVI CLIMÀTIC

PER: JOEL POZO FERRANDO

EFECTES SOBRE L’AIGUA

-Expansió tèrmica de l’ oceà, és a dir, quan la temperatura augmenta, l’ aigua s’ escalfa, disminueix la seva densitat i ocupa més volum.

-Fusió de les glaceres i dels casquets polars.

-Variació del règim de precipitacions.

-Augment del nivell del mar entre 8 i 88cm en un centenar d’ anys, aproximadament.

-Inundacions en zones costeres que són les més fèrtils i poblades.

-Disminució de les nevades i canvi dels vents i dels corrents oceànics.

Increment dels efectes del “Niño”.

-Pèrdua d’ esculls coral·lins a causa d’ un increment de la temperatura de l’ aigua.

-Extinció d’ espècies i per tant pèrdua de la biodiversitat.

-Eutrofització, és a dir, procés d’ acumulació de sals minerals (nutrients) a les aigües dolces o salades que provoca un creixement massiu d’ organisme, fonamentalment d’ algues, i una disminució de la concentració d’ oxigen.

EFECTES SOBRE EL SÒL

-Pèrdua de cultius.

-Extinció d’ espècies i per tant pèrdua de la biodiversitat.

-Increment de l’evaporació a determinades zones.

-Salinització de pous.

-Acidificació de sòls.

-Erosió i desertització.

-Manca d’aigua de qualitat.

-Increment dels incendis forestals.

Big image

EFECTES SOCIALS, POLÍTICS I ECONÒMICS

-Migracions massives de persones de les zones costaneres cap a l’interior.

-Augment del racisme i la xenofòbia, com a conseqüència de la presència d’ immigrants procedents de països en què s’ han deteriorat notablement les condicions de vida per causa del canvi climàtic.

-Increment de les malalties respiratòries per la disminució de la qualitat de l’aire.

-Migració d’insectes transmissors de malalties a zones del nord, increment de les plagues, de les malalties tropicals i de les epidèmies, ja que s’estenen els hàbitats on insectes, i altres organismes i microorganismes, es poden desenvolupar.

-Pèrdua de moltes zones de pescar per un increment de l’efecte del Niño, per exemple al Perú.

-Desequilibri econòmic entre països rics i països pobres.

-Acords polítics per disminuir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

-Ajuts per les empreses que apostin per les tecnologies netes.