Xov Xwm Los Ntawm Kev Pom(View)!

Lus tshiab tshaj tawm rau lub 10 hli ntuj:

Uas peb los xaus rau thawj lub hli kev kawm rau xyoo tshiab no, kuv xav qhia rau nej paub hais tias kuv muaj lus qhuas txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov tub txib ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv. Kev hloov mus rau cov kev qib kawm tshiab lossis mus rau ib lub tsev kawm ntawv tshiab tsis yooj yim kiag rau tag nrog peb cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb cov tsev kawm ntawv zej zog tawm tau ib txoj kev txais tos cov neeg tshiab hauv zej zog zoo kawg li thiab tab tom tshwm sim ib lub tsev kawm ntawv kawm txog tej kev cai uas muaj yaj xeeb, txhawb nqa, thiab ua ib qhov kev kawm. Kuv thov ua tsaug rau tag nrog peb cov niam txiv uas pab npaj rau nej cov tub ntxhais kev kawm rau hauv tsev kawm ntawv txhuas hnub. Kuv thov ua tsaug rau Nej lub dag lub zog!

https://www.youtube.com/watch?v=kcCWH1T4N_A

Yog hais tias koj tsis tau pom!

Nyob rau tom tsev kawm ntawv North View Middle School peb ntseeg hais tias kev kawm yuav tsis muaj nuj nqis yog tsis muaj kev sib cog kev phooj ywg. Vim yog qhov kev ntseeg zoo li no, peb cov tub ntxhais kawm ntawv thiaj li tau muaj ib lub sijhawm thaum thawj ob peb lub lim piam uas pib kawm ntawv los koom nrog cov tub ntxhais thawj coj thiab cov tub txib ua hauj lwm kom los muaj kev sib txuas kom sib paub zoo ib leeg txog ib leeg, kawm txog hais tias cov tub txib tom tsev kawm ntawv txhawj txog lawv thiab tawm ib qhov kev txhawb rau tsev kawm ntawv kev coj zoo sib haum xeeb(positive school climate and culture) uas pab txhawb rau pej xeem zej zog txhuas tus. Txuas ntxiv rau qhov kev kawm ntawm tsev kawm ntawv yog tej cai npaj tseg, peb tseem siv sijhawm los qhuas txog peb cov tub ntxhais tej kev kawm tau zoo ib xyoo dhaus los.

Daim ntawv ntawm no yog rau North View tsev kawm ntawv niam txiv thiab cov saib xyuas rau lawv kev tiv toj xov xwm.

Peb Kev Cog tseg:

Peb, uas yog cov tub txib ua hauj lwm nyob rau hauv North View tsev kawm ntawv, tau cog tseg ua…

  • · Kom muaj kev sib tw ntawm txoj kev kawm kom qhib kev rau tej yam uas nyob rau hauv peb lub neej, kom muaj kev txuas lus, muaj kev sib to taub txog lwm haiv neeg, thiab muaj ceem.
  • · Kom muaj nuj nqis, muaj kev txhawb siab, thiab kom muaj kev nyab xeeb rau ntawm thaj tsam txhawb rau tag nrho txhua tub menyuam, thiab tsom rau cov menyuam lub dag zog.
  • · Ntxiv rau ntawm tej ntaub ntawv kawm tshawb fawb uas qhia tau zoo thiab kev qhia uas kom kawm tau zoo thiab pab txhawb tau txhua tus menyuam qhov kev xav, txhawb kom cov menyuam kawm kom cuag qhov npaj tseg, thiab pab txhawb cov menyuam lawv qhov kev loj hlob.
  • · Koom nrog qhov kev cob qhia rau cov tub txib ua hauj lwm kom lawv paub txog peb cov tub ntxhais kawm ntawv haiv neeg txoj kev xav, tw peb txoj kev xaiv neeg, thiab txog cov kev kawm uas txhawb rau peb cov tub ntxhais kev kawm haiv neeg.
  • · Kom muaj kev koom tes txog ntawm kev sib txhawb nrog rau tag nrho koog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog kom muaj kev txhawb siab qhib rau txhua yam kev koom tes, kev sib txuas lus, thiab kev siv tau txhua yam.
  • · Kom muaj qauv taug thiab siv tau rau txhua hnub nrog ntau txheej txheem kev nyeem ntawv thiab sau ntawv nyob rau hauv cov chav kawm.
  • · Txais lub luag hauj lwm rau txhua tus tub ntxhais kev kawm vam meej thiab ua kev zoo siab uas yog vam meej nrog tsev kawm ntawv pej xeem zej zog.

Peb Zees Muag!

Peb npaj tes cog kom cov tub ntxhais txoj kev kawm hauv lawv lub neej kom muaj qhov zoo tshaj rau yav tom ntej.

Txog kuv tus kheej

Xyoo nov yog xyoo ob ntawm kuv khiav tes dej num txhawb ua tus thawj xib fwb ntawm North View Middle School. Ua ntej yuav tuaj ua hauj lwm hauv North View tsev kawm ntawv, ib feem loj ntawm kuv lub luag hauj lwm yog nyob nrog Osseo Area cov tsev kawm ntawv, rau xyoo uas yog siv sijhawm ua tus loo ntawm tus thawj xib fwb nyob rau hauv Osseo Senior High tsev kawm ntawv. Ua ntej ntawd, kuv siv sijhawm ua ib tug thawj qhia (Dean of students) txhawb rau cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom Richfield tsev kawm ntawv qib siab High School thiab nrog rau cov xib fwb qib nrab Middle School uas qhia kev kawm txawj nce theem nrab (Science), thiab ua ib tug thawj qhia (Dean of students) daws teeb meem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv. Thaum tseem nyob rau tom Minneapolis tsev kawm ntawv, kuv siv tau li tsib lub xyoo uas zoo kawg nkaus qhia kev txawj ntse theem nrab (Science) nyob tom Lincoln Zej Zog Tsev Kawm Ntawv thiab Anishanabe Academy mus rau qib rau, xya, thiab yim thiab ob xyoo qhia ntawv kawm thiab daws teeb meem raws li tus thawj qhia (Dean). Kuv yav ua hauj lwm dhau los tau puab kuv qhov kev ntseeg thiab kev xav ntawm txoj kev kawm ntawv. Rau kuv, tsev kawm ntawv yuav tsum muaj ib feem rau ntawm lub zej zog lawv txhawb. Thiab lawv yuav tsum ntsia ntsoov qhov kev npaj tsegrau cov menyuam kev kawm, thiab los ntawm kev tsim muaj raw li, thiab kev xyaum qhia tau zoo, muab kev txawj ntse rau cov menyuam, kev kawm txuj ci thiab muaj kev peev xwm ua kom tau zoo dhau li kev npaj tseg.