PRAVO (ODVETNIK)

Ilija Mukaetov, Jan Bojović, Rok Caserman, Rebeka Tompa

Abstract

A lawyer is a professional who is qualified to offer advice about the law or represent someone in legal matters. A lawyer can handle all sorts of legal matters from drafting wills to patent claims to defending people against criminal charges. Qualified lawyers have to attend law school and pass a bar exam in order to practice law. Lawyer means one who practices the law. "Law" means something laid down or fixed. If you want to become a lawyer in Slovenia you have to finish law school and law state exam and then you need four more years of practice.

Big image

Opis

Odvetnik strankam svetuje, kako naj se izognejo pravnim problemom, ki bi jih morali reševati pred sodišči, pred pristojnimi organi in arbitražami. Pravno pomoč daje po predpisih o odvetništvu ter drugih veljavnih predpisih.

Interesi

Odvetnik s svojim delom pomaga strankam v najrazličnejših okoliščinah. Ima stalne stike z ljudmi v obliki pogovorov in s sodelovanjem na sestankih in nastopi v javnosti. Biti mora vesten, pošten in odgovoren. Zaupane podatke strank mora skrbno varovati, saj je zaupanje stranke osnovno vodilo, ki ga mora upoštevati. Poleg navedenega mora biti zaradi svojega dinamičnega, velikokrat stresnega in zahtevnega poklica tudi strpen. Imeti mora smisel za dobro organizacijo dela. Zanimati ga morajo novosti in stalno izpopolnjevanje.

Znanja, spretnosti & sposobnosti

Za poklic odvetnika lahko obiskujemo gimnazijo ali pa srednjo ekonomsko šolo. Ocene morajo biti visoke, matura pa odpisana kar se da najbolje. Za vpis na pravno fakulteto je bilo leta 2013 potrebnih 65 točk. Sprejemnega izpita za pravno fakulteto ni potrebno opraviti. Študenti lahko del študija opravijo na tujih partnerskih fakultetah v okviru različnih izmenjavnih programov (npr. Erasmus+). V tujini opravljene izpite lahko študent po vrnitvi s študijske izmenjave uveljavlja kot del opravljenih študijskih obveznosti na naši fakulteti.


Po končanem študiju prava in opravljenem pravniškem državnem izpitu čaka bodočega odvetnika še štiriletno obdobje praktičnih izkušenj, najmanj eno leto le-teh tudi pri odvetniku. Izkušnje z delom si je najbolje pridobiti v odvetniški pisarni. V tem času nadgrajuje strokovna znanja iz študija in prakse in se usposablja za vsa potrebna dela v odvetniški pisarni. Hkrati mora aktivno obvladati slovenski jezik, biti vreden zaupanja in poslovno sposoben. Potrebuje tudi dobro splošno razgledanost za sodelovanje s strokovnjaki drugih strok in znanje tujih jezikov.


Odvetnik mora biti sposoben logično-analitičnega mišljenja, ko presoja o dejanskem stanju. Med navajanjem dokazov pri govorih na sodišču mora biti izviren in prepričljiv. Njegovo delo zahteva dobro pisno in ustno izražanje ter obsežno besedišče. Na sestankih in zastopanjih mora obvladati pravno izrazoslovje. Potrebuje dober spomin, psihično in pogosto fizično zmogljivost ter ustvarjalno razmišljanje. Imeti mora razvit dar za pozornosti in znati mora prisluhniti ljudem. Potrebuje tudi zdravniško potrdilo o zmožnosti za opravljanje poklica.

Delo

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojen, neodvisen in zaupanja vreden poklic. V skladu z zakoni se odvetnik bori za zakonite pravice stranke. Odvetnik strankam svetuje, kako naj se izognejo pravnim problemom, ki bi jih nato morali reševati pred sodišči, pred pristojnimi organi in arbitražami. Pravno pomoč daje po predpisih o odvetništvu ter drugih veljavnih predpisih. Sestavlja vse vrste pogodb - kupoprodajne, darilne, menjalne, najemne, zakupne, posojilne, gradbene, pogodbe med zakonci, pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, dedne pogodbe ter oporoke. Sestavlja tudi gospodarske pogodbe, pogodbe o ustanovitvi gospodarskih družb in gospodarske pogodbe s tujimi partnerji.

Odvetnik lahko vodi skupščine delniških družb, sestavlja zadolžnice, zemljiško-knjižne, registrske in druge predloge, sestavlja vloge za stranke, sestavlja vse vrste tožb, odškodninske zahtevke, pripravlja interne akte v podjetjih, svetuje pri gradnji in prenovi ali sodeluje pri postopkih javnih naročil. Odvetnik zastopa stranke pred sodišči v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, delovnih, dednih in drugih zadevah. Pri strokovni pravni pomoči strankam upošteva načela odvetniške etike in prakse ter tako prispeva k pravnemu redu in zakonitosti. V imenu stranke lahko po pooblastilu sklepa posle, podpisuje pogodbe, zastopa in daje izjave. Zaupanje stranke je osnovno vodilo njegovega dela, zato mora odvetnik vse kar mu stranka zaupa, varovati kot strogo tajnost, prav tako pa tudi vsi zaposleni v odvetniški pisarni.


Razmere za delo

Odvetnik dela v zaprtih, urejenih delovnih okoljih, kot so: odvetniška pisarna, sodišče, poslovni prostori strank, občine, tožilstva, društva ali zapor v primeru priprte stranke. Dela večinoma sede za pisalno mizo. Pri tem predvsem piše, govori in posluša. Delo opravlja občasno tudi zunaj, na sestankih, pri ogledih ali rekonstrukcijah dogodkov. Stoji in hodi pri prenašanju dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. Navadno ima svojo lastno pisarno, tudi če dela v partnerstvu s kolegom v odvetniški družbi. Stike ima s strankami ter drugimi odvetniki, sodniki, tožilci, drugimi pravniki in s poslovnimi partnerji. Odvetnikov delavnik časovno ni določen. Dopoldne je ponavadi na sodišču, potem pa dela v svoji pisarni. Za sprejem strank ima določene uradne ure.
Big image

Delovna področja

Odvetnik opravlja poklic individualno ali v odvetniški družbi. Ukvarja se lahko z različnimi pravnimi področji, mogoča je tudi specializacija. Dela na podlagi pooblastilnega razmerja v imenu stranke. Strankam zlasti svetuje in jih zastopa v vseh pravdnih zadevah na gospodarskem področju, kot je ustanavljanje družb, sestavljanje vseh vrst pogodb ter zastopanje na sodišču ali pred arbitražami. Na civilnem področju deluje v vseh premoženjsko-pravnih zadevah, kot so odškodnine, družinsko pravo, razdelitve premoženja in vse vrste premoženjsko-pravnih pogodb, v statusnih zadevah, v pravdnih in nepravdnih postopkih, v upravnih postopkih ter pri zagovorih in svetovanju v kazenskih postopkih. Odvetnik je lahko tudi stečajni upravitelj.

Delovno okolje & pripomočki

Odvetnik dela v urejenem prostoru za opravljanje odvetniškega poklica. Poleg prostora mora imeti tudi primerno opremo, osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke in pisarniški material. Pri delu uporablja pravno strokovno literaturo, priročnike in zakone. V zadnjem času je skoraj nujno potreben tudi avtomobil. Za zastopanje na sodiščih potrebuje posebno oblačilo, odvetniško togo, kar je v skladu s predpisanimi standardi oblačenja na sodišču.
Big image

Izdelek

Odvetnikove storitve so ustni pravni nasveti, zastopanje, zagovarjanje strank in pisni izdelki. To so vse vrste pogodb, oporoke, volila, zemljiškoknjižni in drugi predlogi, sestavljanje vseh vrst vlog, tožb, odškodninskih zahtevkov, pripravljalnih vlog, pritožb in obtožnih predlogov. Lahko izdaja tudi pobotnice. V imenu in na račun strank lahko sprejema denar in druge vrednosti.

Delovni čas

Kot odvetnik, moraš imeti za svojo stranko vedno čas, podnevi in ponoči, če želiš biti uspešen in ne izgubiti stranke. Odvetnikovo življenje je polno hitenja, telefonskih klicev, pripravljanja papirjev, reševanja problemov in mnogo dni brez stika z družino.


Delovni čas in dopust sta odvisna od podjetja v kateremu je odvetnik zaposlen.

Naše mnenje

"Rad bi postal odvetnik, ker rad govorim, zastopam ljudi, se kregam in služim denar." Jan Bojović


"Rada bi postala odvetnica, ker imam rada pri stvareh zadnjo besedo, želim pa si tudi pomagati ljudem in imeti dobro plačo." Rebeka Tompa


"Visok socialni razlog je eden izmed razlogov zakaj bi rad postal odvetnik." Ilija Mukaetov


"Rad bi postal odvetnik, ker se rad kregam in služim denar." Rok Caserman

Steps for Becoming a Lawyer
What makes a good lawyer?