Idols đang đợi bạn!

美女主播正在等你呦 !

Download App 下載App

1. Truy cập www.micashow.com 用手機前往網址 www.micashow.com 下載

2. Scan Qr code, 或掃描海報上的QR Code下載

Nạp Tiền, 如何充值

Nếu bạn sử dụng PC, xin hãy làm theo hướng dẫn trên coupon, Dưới đây giới thiệu điện thoại Nạp Tiền :
如果你使用PC瀏覽 Micashow網站, 請依照Coupon上的步驟,下方介紹手機充值方法: