Drets d'Autor

Àlex, Neytan, Khalid

Definició i llicències:

El dret d'autor és el reconeixement que fa l'Estat a favor de tot creador d'obres literàries i artístiques.


-Hi ha grans tipus de llicències:


Commons Deed: es tracta d'un resum d'ús autoritzat que inclou la iconografia.

Legal Code: seria una lectura més jurídica, el text regulador pròpiament.

Digital Code: aquest tercer nivell només és comprensible per les màquines.

llicències i continguts lliures:

A causa de les limitacions que imposa el model dels drets d'autor, s'han desenvolupat a més del domini públic altres llicències lliures com el copyleft i les llicències Creative Commons que han servit de base per a la producció d'obres literàries, musicals, animades, de cinema , programari i maquinari amb llicències lliures per permetre la lliure còpia, reproducció, distribució i edició d'aquestes obres.
"El derecho de autor"
Que son las licencias Creative Commons

CONCLUSIÓ:

Respectem la feina dels demés, i creem la nostra amb la finalitat de millorar.