SOSYAL ETKİLEŞİM PROGRAMI

Ankara - Diyarbakır - Şanlıurfa'daki kuruluşların etkileşimi

PROGRAMIN AMACI

Düzey 2 Bölgeleri arasında sosyal etkileşimin artırılması ve sosyal sermayenin geliştirilmesi


PROGRAMIN ÖZEL AMACI

TR51 ve TRC2 bölgeleri (Ankara, Diyarbakır-Şanlıurfa) arasında güven ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve sosyal bağların güçlendirilmesi


PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ


 • Birey ve grupların birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir ağ ilişkilerinin geliştirilmesi
 • Kurumsal yapıların güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortaklıklar geliştirilmesi
 • Sosyal ve ekonomik hayata katılım ve sosyal içerme konularında iyi örneklerin paylaşılması ve ortak sosyal sorumluluk kültürünün artırılması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000 TL


ASGARi VE AZAMi DESTEK TUTARI

20.000 - 100.000 TL


Eş-FİNANSMAN

Bu program kapsamında eş-finansman zorunluluğu yoktur.


PROJE SÜRESİ

Asgari 2 Ay - Azami 9 Ay


UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Kamu kurumları,
 • Yerel yönetimler ve bunların birlikleri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • İşçi ve işveren örgütleri,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Eğitim kurumları,
 • Okul aile birlikleri,
 • Kooperatifler,
 • OSB, KSS ve teknoparklar.SON BAŞVURU TARİHİ

29 Mayıs 2015 – Saat: 17:00

Örnek Proje Konuları

a) Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere erişilebilirliği düşük olan kişilerin bölgelerarası hareketlilik kapsamında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik edecek projeler,


b) Bölgelerarası sosyokültürel etkileşimi artırmaya, hoşgörü ve sosyal diyaloğu geliştirmeye yönelik gezi, inceleme, konferans, toplantı, spor müsabakası ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesine ilişkin projeler,


c) Bölgelerarası hareketliliği geliştiren yaz kampları ve staj programlarını içeren kapsamlı projeler,


d) Mesleki eğitimin geliştirilmesine, kurumsal yapıların güçlendirilmesine ve sürdürülebilir ortak ağ ilişkilerinin kurulmasına hizmet edecek inceleme ve işbirliği faaliyetlerini içeren projeler,


e) Mesleki ve kurumsal iyi örneklerin, yöntem ve uygulamalarıyla birlikte, tecrübe paylaşımına yönelik projeler,


f) Bölgelerde sosyal içermeye katkı sunacak, farklı sosyal grupları buluşturacak, katılımcılığı artıracak projeler,


g) Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi özel sosyal politika gerektiren grupları kapsayıcı sosyal sorumluluk faaliyetleri içeren projeler


h) Diğer bölgede gerçekleştirilecek olan ve kar amacı taşımayan gönüllü kamu hizmeti (ağaçlandırma, okulların küçük ölçekli tadilat işlerinin yapılması, gezici sağlık taraması, yetiştirme yurtlarında gönüllü eğitmenlik vb.) sağlamaya yönelik projeler,


i) Gönüllülerin bölgelerarası değişimi yoluyla, belli bir konu ya da hedef grupla ilgili, gönderen ve kabul eden kuruluşlar arasında kalıcı bir etkileşim ve işbirliği sağlamaya dönük projeler,


j) Bölgelerarası etkileşimi geliştirecek ve kadınların/gençlerin toplumsal konumlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak projeler,


k) Farklı bölgelerde aynı branşlarda çalışan araştırmacı ve akademisyenler arasında bilimsel ağlar oluşturma faaliyetleri.

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

Bir başvuru sahibi bu çağrı kapsamında en fazla iki başvuru yapabilir ve bu iki başvurunun ikisi için de mali destek alabilir. İkiden fazla proje teklifi sunan başvuru sahiplerinin yalnızca Ajansa sunulan ilk iki başvurusu değerlendirmede dikkate alınır. Bir tüzel kişi bu çağrı kapsamında en fazla iki projeye ortak olarak katılabilir.

Uygun Maliyetler


Program kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır:

a) Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım giderleri,

b) İaşe ve ibate giderleri,

c) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca en yüksek devlet memuruna ödenenin iki katından fazla olmamak kaydıyla gündelik giderleri,

d) Hizmet (eğitim, nakliye, yayın, basım, organizasyon vb.) satın alma maliyetleri,

e) Proje faaliyetleri için gerekli malzeme alımları, (ekipman/malzeme alımları toplam uygun maliyetlerin %20’sini aşmamalıdır.)

f) Projede çalışanların maaşları (Kamu personeli hariç),

g) Mali hizmet giderleri (havale, sigorta, banka, vb.),

h) Proje toplam bütçesinin %7’sini aşmayan tutarda idari gider,

i) Görünürlük maliyetleri, (Görünürlük Maliyetleri toplam bütçenin %2'sini aşmamalıdır.)

j) Projelerde hareketlilik faaliyetleri kapsamında gerçekleşen yolculuklara ilişkin, proje personeli ve proje hedef grubunun (seyahat eden) ilgili faaliyet süresini kapsayan seyahat sigortası masrafları,

Big image