Komunikacioni uredjaji

Uvod

Komunikacioni uredjaj je onaj na koji se povezuje komunikacioni medijum.

Sadrži priključke za mrežne kablove ili antenu ukoliko je u pitanju bežični prenos.

Može biti u sklopu računara – u obliku kartice (modem, mrežna kartica) ili samostalan (router, swich, hub, gateway)

MODEMModem je skraćenica od MODulate/DEModulate i ona je ime za uređaj koji modulira analogni nosač signala (kao zvuk), i koji isto tako demodulira - dekodira digitalni signal sa analognog nosača. Modem je iz računara najčešće spojen na telefonsku liniju, ali moguće je spojiti modem na bilo koji podatkovni kabal ili na bežični nosač signala.

Uglavnom služi za spajanje na Innternet, no njime je moguće slati i primati telefaks (ako je to fax modem), programirati da glumi automatsku sekretaricu.

Big image

MREŽNA KARTICA

Može biti integrisana u matičnu ploču, neinegrisana ili PCMCIA (za notebook računare)

HAB (HUB)

Spaja više uređaja i tako pravi mrežu između dva ili više računara.
Big image

RUTER ( ROUTER)

Povezuje dve različite mreže i prosleđuje podatke sa jedne na drugu mrežu.

U početku routere je oponašao jedan mini-racunar dok su danas mahom nezavisni i odvojeni uređaji iako se svi moderni PC računari mogu naštimati da rade kao ruteri, to je ipak efikasnije upotrebom hardverskog routera.

Big image

Gateway

Povezuje dve računarske mreže koje koriste različiti komunikacioni protokol.
Big image

Firewall

Hardver koji ima ulogu da spriječi nepropisni prenos podataka preko mreže. Može biti dio nekog drugog
komunikacionog uređaja.
Big image