Инициатива за промяна

с Глогстер Еду

Big image
Big image
fastactionglogging

Защо е необходима промяната

Тъй като ние се развиваме в 21-ви век, където технологиите, нашите навици и методите на учене бързо се променят, а все още образованието като цяло има традиционна гледна точка и не търпи нужната промяна.


Big image

Това, което правим за осъществяване на промяна

Създали сме уеб-базирана образователна платформа, която дава възможност на учащите се да бъдат творци, с оригинално мислене и уверени в работата си и отворени към чуждите езици с цел споделяне и реализиране на идеи.


Big image
Big image

Как внедряваме и прилагаме промяната

Реализира се посредством разширяване на дигитална грамотност на учащите се, насърчаване на индивидуалното и самостоятелно решаване на проблеми (проектно и проблемно базирано обучение), учениците се поставят в ролята на търсачи и изследователи като им се дава възможност сами да създадат продуктът на своите изследователски търсения (по този начин нараства и самоувереността на учениците)


Ние сме все по-нарастващата технологична общност

Всеки ден десетки хиляди хора се свързват чрез своите компютри и мобилни устройства в Интернет мрежата за четене на новини , играене на игри , изтегляне на музика и филми . В свят, където почти всеки един на 13 има Facebook, (много от които го проверяват , преди още да станат от леглото сутрин ) , защо ние все още да използваме същите техники в класната стая , въведени през 70-те , 80-те , и 90-те ?


Нашата образоваща се общност драстично се променя

Начинът, по който мислим , учим се, държим се в обществото, и работим драстично се променя всеки ден . Защо не се е променило и еволюирало и образованието?


Ние трябва да се развиваме така, че да запазим учениците мотивирани и ангажирани

Ние регистрирахме тази нужда от промяна и направихме нужното с цел да подпомогнем учащите се да учат по по-добър за тях начин, така че да се поддържа интереса им към образователният процес и да се запази искрица интерес , необходима им за придобиване на личностна мотивация !


Big image

Имаме за цел да вдъхновим творчеството и самостоятелното учене


Ние искаме да се даде възможност на учениците да покажат своята оригиналност и знания, и всичко това на достъпен за тях език: Мултимедия и Web. Чрез откриването и прилагането на нови начини на преподаване , бихме могли да вдъхновим творчеството на следващия Стив Джобс , Джеф Безос , Larry Page и Sergey Brin да се създаде нещо ново , вълнуващо и специално.ПРИНЦИПИ

Номер 1: Растяща дигитална грамотност

Една виртуална образователна платформа , където учители и ученици получават технологични знания в лесен за употреба и мащабируем формат, който опростява процеса на обучение и произвежда достъпни, мултимодални резултати в целия спектър на учебната програма .


Номер 2: Усъвършенстване на стандартите - майсторство

Начинът, по който мислим, учим, държим се в обществото, работим, се променя драстично всеки ден. Защо в този дух не еволюира и не се променя и образованието?

Номер 3 : Насърчаване независимото решаване на проблеми

Създаване на адаптивна и иновативна среда за обучение на всички ученици, независимо от тяхната възраст, пол, култура или стил на учене. Учениците са насърчавани да бъдат независими, находчиви в решаване на проблеми и учещи през целия живот


Номер 4 : Демонстрира се разбиране на учебните цели

Насърчаване на учениците да изразяват независимо и творческо мислене, да бъдат компетентни и уверени в решаване на проблеми. Прилагането на проектно базираните стратегии на преподаване и учене улеснява развитието на учащите се като дава възможности за съставяне на нови учебни програми, отговарящи на образователните цели.


Номер 5 : Принципи UDL

Покрива трите принципа на UDL (Универсален дизайн за обучение) за:

1. Многообразие на средствата за представяне на информацията, за да се дадат различни варианти на учащите при придобиване на информация и извличане на знания от нея ;

2. Множество възможности за действие и изразяване, предоставят се на учащите вариантите за демонстриране на това, което знаят;

3. Множество средства за ангажиране учениците в учебния процес, за да се отключи интереса им, предлагат се подходящи предизвикателства с цел повишаване на мотивацията.

UDL: Principles and Practice

Номер 6: Повишаване успеваемостта при формиращо и крайно оценяване

Засилване на връзката между учебните програми, инструкции и методи за оценяване. Glogster EDU ще повиши ефективността на крайното оценяване и ще разшири обхвата и характера на текущото.


Номер 7: Осигуряват диференцирани учебни дейности

Диференциран формат за насърчаване на положителния баланс между придобиването на фактическа знания, владеенето на понятия и умения, както и творческа употреба на съответните мултимедийни и Интернет ресурси.