לא לגזול

אורי ודוידור

לא לגזול

לא לגזול

שלא לגזול כלומר, שלא נטל מה שאין לנו זכות בו בכוח ובזרע בפרסום, שנאמרו לא תגזל, ובא הפרוש עליו, עט שלשון גזלה נופל על החוטף דבר מיד חברו או הוציאו מרשותו בעל כרחו דרך אנס ובפרסום כענין שנאמר ויגזל את החנית מיד המצרי.שרש המצווה ידוע, שהוא דבר שהשכל מרחיקו הרבה, וראוי להרחיקו, כי יודע הגוזל החלש ממנו כי בבא עליו תקיף ממנו יהיה גם הוא נגזל . והוא סבה לחרבן הישוב.