Teadmusloome

Mis on teadmusloome?

Mis on teadmusloome???

Teadmusloome - on protsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust. Teadmusloome väljundiks on teiste digikeskkonnas tegutsejate poolt taaskasutatavad kognitiivsed artefaktid (nt. tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid, e-kirjad, digifotod, foorumi- ja blogipostitused), mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektitöö tulemusena. (c) (ingl.k. Knowledge Building)
Big image

Kuidas teadmuse loomist organisatsioonis soodustada?

Indiviidi teadmuse loomise aluseks on kõikvõimalikud formaalsed ja mitteformaalsed situatsioonid, kus toimub refleksiivne õppimine. Kuna organisatsiooni teadmuse aluseks on indiviidide teadmus, on üleüldise õppimist toetava kultuuri juurutamine organisatsioonis oluline. Organisatsiooni teadmusloomet saab soodustada teadmusjuhtimistegevuste abiga, mis on näiteks teadmusmeeskonna arendamine projektgruppide loomise ja nendevahelise konkurentsi tekitamise kaudu; organisatsiooni liikmete informatiivse suhtlemise õhutamine, organisatsiooni liikmete formaalse suhtlemise õhutamine; organisatsiooni liikmete suhtlemine teadmusvõrgustikuga; simulatsioonimängude korraldamine; organisatsiooni liikmete rotatsioon.
Big image