Inkomen en arbeidsongeschiktheid

Dyala Postma

WAO

Hierbij moest men 15% arbeidsongeschikt zijn, om in aanmerking te komen voor WAO (Wet Arbeidsongeschiktheid). Dit is de voorganger van de WIA en wordt alleen nog in bestaande gevallen uitgekeerd. Wel moest de werknemer jonger dan 65 jaar zijn.

WIA

Sinds 2006 is deze wet van kracht. Als de werknemer langdurig ziek raakt, hierbij moet men voor 35% arbeidsongeschiktheid (Wet Inkomen en Arbeid)


Hoofdlijnen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen(WIA)

WAJONG

Hierbij krijgen de jonggehandicapten hulp bij het vinden of behouden van werk. De jonggehandicapten maken samen met een arbeidsdeskundige een participatieplan. Pas hierna wordt er een beslissing over de Wajong-uitkering gemaakt. De uitkering is maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon. Alleen de jongeren die voor 25% of meer arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering. De uitkering stop op een leeftijd van 65.


WULBZ

De werknemer heeft recht op twee jaar loondoorbetaling wanneer hij ziek wordt. Wettelijk is de loonbetaling 70% van het volledige loon. De afwijkingen hiervan worden geregeld in de CAO.


Wet Verbetering Poortwachter

Hierin wordt geregeld dat de zieke werknemer en zijn werkgever er samen voor moeten zorgen dat het ziekteverzuim van de werknemer zo kort mogelijk wordt gehouden. Zo wordt de instroom naar de WIA beperkt gehouden. Een maatregel is dan bijvoorbeeld dat de werknemer acht weken na na ziekmelding een Plan van Aanpak in moet dienen bij de Arbo-dienst.


Mate van arbeidsongeschiktheid

  • Bij een mate van arbeidsongeschiktheid minder dan 35%
    De werknemer blijft in dienst bij de werkgever. Als het niet mogelijk is om te blijven werken, dan kan de werknemer aanspraak maken op de Werkloosheidswet (WW), later op de bijstandsuitkering (na 2 jaar en 3 maanden)
  • Bij een mate van arbeidsongeschiktheid van 35% of meer en minder dan 80% of volledig, maar tijdelijk
    De werknemer komt hierbij in aanmerking voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).
  • De werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
    De werknemer komt in aanmerking voor de Inkomensvoorziening Volledig (IVA), de werknemer krijgt dan een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon.