Buy a house in Turkey

Residence in Turkey

نکات قابل دقت جهت خرید خانه

خرید خانه یک موضوع حیاتی برای اشخاص میباشد. شما خرید خانه را مثل خرید یک مبایل و یا کامپویتر فکر نکنید. که در صورت که مورد پسند تان نشد بتوانید دواباره با دیگرش تبدیل نمایید. خرید خانه یک موضوع حیاتی است که باید با دقت تمام انجام گیرد. چرا بعد از خرید خانه، در صورت که خوش تان نیامد دیگر نمیتواند به آسانی آنرا اعاده کنید و یا تعویض نمایید.

برای این منظور، در صورت که میخواهید خرید اپارتمان در ترکیهانجام دهید. بسیار مهم است که پروسه ها را با دقت تمام مطالعه نموده و آگاهی کامل در این مورد داشته باشید. تمام موضوعات را از قبل باید مطالعه نمایید. از قبیل دیدن خان از نزدیک، موقعیت، مساحت، خانه نزدیک بودن خانه به ترانسپورت جمعی و غیره همه مسائل را باید قبل از امضا نمودن اسناد مطالعه نموده و معلومات کافی را باید دریافت نموده باشید. قبل از بله گفتن در مورد خانه باید تمام مسائل را در مورد خانه اطلاع داشته باشید. نکات مذکور شما را از پشیمانی های آینده و مشکلات احتمالی آینده نگهداری مینماید.

اقامت ترکیهاز طریق خرید خانه کار بسیار دشوار نیست. ولی پروسه های دارد که باید دقت شود و مراعت شود. نکات ذیل را اگر دقت نمایید میتوانید یک خرید مطمئن خانه را در ترکیه داشته باشید. تا از طریق آن نیز اقامت ترکیهرا بدست آورید:

در باره طبقه خانه و مساحت خانه اطلاع بدست آورید:

مساحت خانه نکته بسیار مهم است. تعداد اعضای فامیل را مطابق به مساحت خانه و تعداد اطاق های که خانه دارد در نظر بگیرید. تعداد تشناب ها و موقعیت گیری اطاق ها دقت کنید. طبقه های هم کف در ترکیه بسیار با ارزش نیستند و اکثرا ارزان هستند. طبقه اول الی پنجم همیش ارزان میباشند. طبقه های 5 الی 10 بهترین طبقه ها هستند. از طبقه 15 به بالا نیز قیمت ها ارزان میشود در املاک ترکیه.

دید خانه که به کدام حهت موقعیت دارد:

سمت دید خانه بسیار مهم است. اکثر خانه های که در مجموعه های کلان موقعیت دارند که اکثرا دارای حوض های آب بازی و ساحه سبز میباشند دید بسیار مهم است. خانه های که بطرف حوض و ساحه سبز دید دارند همیش قیمت شان نسبت به خانه ها که جاده را میبینند و به عقد موقعیت دارند فرق میکند.

قیمت خانه اپارتمان یا ملکیت:

قبل از همه نیز ببینید تا بودجه که برای خانه اختصاص داده اید چه است و در کدام حدود بودجه دارید. این را نیز بدانید که بر علاوه قیمت خانه حدود 6 الی 7 فیصد نرخ خانه نیز تکس های دولتی پرداخت های دفاتر رهنمای معاملات و خیره کمیشن ها نیز موجود است. این مصارف بغیر از قیمت خود خانه موجود است که باید در نظر بگیرید.

برای مطالعه بیشتر پروسه ها و در صورت کدام سوال دیگر راجع به خرید خانه در ترکیهو یا راجع به اقامت ترکیهمیتوانید آزادانه با ما به تماس شوید.


مصدر: نکات قابل دقت جهت خرید خانه