arbeidsongeschiktheid

uitleg

jivan sararoy

Het WIA-stelsel

De werknemer heeft de eerste 2 jaar recht op 70% loon dat kan afwijken bij andere CAO'S
De werknemer en werkgever moeten binnen een 8 weken een plan van aanpak hebben hoe het verder gaat.


uitbetaald krijgen naar keuring

mogelijkheden na keuring


< 35%:

in dienst blijven van werkgever;

WW-uitkering (later: bijstandsuitkering).

35% - 80% of > 80% en tijdelijk:

WGA (werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

In eerste instantie een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

Bij een werkinzet van minimaal 50% is de WGA-uitkering hoger dan wanneer er niet wordt gewerkt.

> 80% en duurzaam

IVA (inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

De werknemer krijgt een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is een maximum dagloon gesteld.

Het WAO-stelsel

het WAO-stelsel is voor werknemers die langer dan 2 jaar ziek zijn en die voldoen aan bepaalde voorwaarden om een uitkering

Ze hebben volgens de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) het recht op een loon vervangende uitkering tot 65 jaar.


de voorwaarden die er aan gebonden zijn


de werknemer is voor minimaal 15% arbeidsongeschikt

de werknemer is jonger dan 65 jaar

de hoogte van de uitkering hangt af van :

de mate van je arbeidsongeschiktheid

de hoogte van je loon

leeftijd op ingangsdatum van uitkering

WAJONG

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG)

De Wajong heeft als doel om jonggehandicapten te voorzien van een uitkering. Deze uitkering bedraagt maximaal 75% van het minimum (jeugd)loon. De jonggehandicapte moet minimaal 52 weken arbeidsongeschikt zijn, tenminste 18 jaar oud zijn en er moet geen verwachting zijn van herstel binnen een jaar.