Pagpapasuso o Breastfeeding

Pagpapasuso sa bagong panganak na sanggol.

Agad na pangangalaga pagkapanganak.

Sa unang oras pagkapanganak, makakatulong ang ilang simpleng aksyon na mabuhay ang sanggol at maging malusog sa pangmatagalan:1. Tiyaking maayos ang kanyang paghinga.

2. Panatilihin siyang mainit-init at tuyo, at nakadikit sa nanay nang balat-sa-balat.

3. Tulungan siyang makasimula ng pagsuso.Paraan ng pagkuha ng gatas ng ina: