Samenvatting Excellentieplan

Excellentieplan 2015 - 2018: Landstede MBO en Menso Alting

Landstede MBO

Vanwaar Excellentie?

Alle mbo-scholen in Nederland participeren in de regeling Excellentie mbo, wat is geschreven door Ministerie van OC&W, en een onderdeel is van het kwaliteitsplan. Vanuit Landstede is er binnen deze regeling een aanvraag geschreven voor Landstede MBO en Menso Alting ter bevordering van excellentie binnen het onderwijs en goedgekeurd.

Hoe bereiken we dit?

Bekijk de animatie! En kom alles te weten.


Aanvullend op de animatie:

Het Excellentieplan is voor studenten niveau 3 en 4. Dit is jammer genoeg

een voorwaarde gesteld door het ministerie.

Het Excellentieplan vanuit perspectief student

Het Excellentieplan in stappen:

1. Studenten dienen een verzoek in bij de excellentiecoach om toegelaten te worden tot

het Excellentieplan. Deze coach stellen we per eenheid aan.


2. De Excellentiecoach weegt dit verzoek aan de hand van vastgestelde criteria.


3. De Excellentiecoach brengt de student hiervan op de hoogte.


4. De Excellentiecoach, coach van de opleiding en student komen tot een invulling van

het Excellentieplan. Hierbij heeft de student twee keuzes:

a. de vraag / ontwikkelbehoefte van de student vullen we in binnen de opleiding.

b. de vraag / ontwikkelbehoefte van de student vullen we in binnen het programma

Excellentie op maat.


5. In het geval dat een student kiest voor optie b. (Excellentie op maat) komt de student

in een programma wat meer tijd vraagt. De student doorloopt LWP's met als gevolg:

a. de vraag / ontwikkelbehoefte is vervuld

b. de student werkt een vraag uit van het bedrijfsleven in een multi-level en disiplinair

team bestaande uit mede excellente studenten. Deze vraag komt vanuit een bedrijf

Europa of mogelijk zelfs daar buiten (internationalisering).

c. de student werkt actief aan het ontplooien van een ondernemende houding en is

persoonlijk effectief.

d. de student ontvangt een bewijs van deelname

Big image

Wat is de planning?

Het Excellentieprogramma kent een doorlooptijd van drie schooljaren. Het programma eindigt schooljaar 2017 / 2018


In het schoolaar 2015 / 2016:

- Gesprekken met alle directies door projectleiders: oktober tot december 2015

- Bijeenkomsten met personeel van alle eenheden: januari tot april 2016

- Openstellen taak excellentiecoach en ontwikkeldocent excellentie in april 2016

- Selecteren van excellentiecoach en ontwikkeldocenten: april tot mei 2016

- Start proffesionalisering en ontwikkeling van onderwijsmateriaal door

ontwikkeldocenten: mei tot oktober 2016

- Start proffesionalisering van Excellentiecoaches: september tot oktober 2016

- Werving van studenten voor Excellentieplan: oktober 2016

- Pilot met eerste groep studenten binnen het Excellentieplan: November en

december 2016

- Start programma Excellentie voor studenten: Januari 2017

Profiel Excellentiecoach (0,2 fte per schooljaar)

Profiel Excellentiecoach

De excellentiecoach heeft een belangrijke functie in het tot uitvoering brengen van het excellentieprogramma, met het oog op de toekomst, waarin het excellentieprogramma volledig is ingebed in het onderwijsprogramma en toegankelijk is voor studenten van alle niveaus.

De excellentiecoach is de verbindende factor tussen student, opleidingscoach, (gast)docenten in het excellentieprogramma en het platform excellentie. Hij of zij bezit de onderstaande kennis of vaardigheden of is in staat deze verder te ontwikkelen.


Kennis:

 • Hij of zij is op de hoogte van de visie op excellentie en talentvol ontwikkelen bij Landstede en deelt de uitgangspunten
 • De excellentiecoach kent meerdere coachingmethodieken en –technieken en weet deze toe te passen.
 • Hij of zij weet hoe ontwikkelprocessen van studenten verlopen en is staat daar proactief op in te spelen bij het begeleiden van het leerproces van de student.
 • De excellentiecoach kent het curriculum van de student of is in staat zich in korte tijd op voor te bereiden om de student optimaal te begeleiden.
 • De excellentiecoach heeft actuele kennis m.b.t hoe leren tot stand komt en hoe het effectief kan plaats vinden.
 • De excellentiecoach kent het opleidingsaanbod binnen Landstede en is in staat de noodzakelijke verbindingen te leggen intern die de student nodig heeft om zich op maat te kunnen ontwikkelen.
 • De excellentiecoach is op de hoogte van de mogelijkheden die het excellentieplatform biedt voor het Individuele leerplan van de student.


Vaardigheden:

 • De excellentiecoach kan werken met e-TO als basismiddel voor de student om het programma vorm te geven en de ontwikkeling vast te leggen en in beeld te houden.
 • De excellentiecoach kan gemakkelijk verschillende manieren van coachen toepassen, hierin flexibel zijn: studenten die deelnemen aan het excellentieprogramma vragen een manier van coachen die aanzet tot een diepgaander leerproces dan “gemiddeld”. Er wordt veel van studenten gevraagd op de gebieden van samenwerking, zelfsturing, reflectie en evaluatie, doorzettingsvermogen etc. De coach moet hierop in kunnen spelen en de student daarin voldoende kunnen spiegelen, aan het denken zetten etc. Dit vraagt een andere manier van vragen stellen en gespreksvoering dan gangbaar is.
 • De excellentiecoach kan onderwijs arrangeren: een deel van het programma van de deelnemende student vindt plaats op de eenheid zelf en ander deel centraal of buiten Landstede. In combinatie met het excellentieprogramma, vraagt dat een pro-actieve houding en sturing op het complete programma van de student.
 • De excellentiecoach kan goed organiseren
 • De excellentiecoach is een netwerker intern en extern


Houding:

 • creatief en enthousiast: voor studenten die deelnemen aan het excellentieprogramma moet op maat een onderwijsarrangement gemaakt worden, dit vraagt het ontwikkelen van nieuwe wegen en het zoeken naar oplossingen.
 • ondernemend: de excellentiecoach moet bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van een gedeelde visie op excellentie binnen Landstede, moet collega’s informeren en meenemen in het onderwijs dat ontwikkeld wordt, moet studenten voordragen voor het programma, bijdragen aan het verder ontwikkelen van het programma, zoeken naar nieuwe manieren van coachen etc.
 • Professioneel: de excellentiecoach is in staat zijn werkzaamheden uit te voeren voor een eenheid en dient het belang van studenten en collega’s in die eenheid te dienen. Dat betekent dat hij zijn werkzaamheden kundig en op tijd uitvoert, op de hoogte is van recente ontwikkelingen op het thema excellentie en waar nodig zich professionaliseert.


Taken:

 • werving studenten voor het excellentieprogramma
 • verzoeken van deelname studenten aan het programma wegen en toetsen
 • studenten persoonlijk begeleiden in deelname aan het excellentieprogramma op de volgende gebieden:

>samenstellen onderdelen uit het generieke programma

>samenstellen programma op maat op de eigen eenheid

> generiek programma en programma op maat in het ILP laten zetten door

opleidingscoach

>monitoren studievoortgang

>ondersteunen en mede organiseren dat het programma gevolgd kan worden

>begeleiden in persoonlijke ontwikkeling binnen het excellentieprogramma

>coachen in het ontwikkelen van en zichtbaar inzetten van nieuw verworven


Competenties binnen het excellentieprogramma

 • contact onderhouden met andere rollen in het excellentieprogramma (andere coaches, projectleiders, deelnemers van het excellentieplatform etc. )
 • is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opdrachten in het excellentieplatform
 • is alert op de onderwijsbehoefte van studenten en onderwijsontwikkelingen binnen teams die bij kunnen dragen aan de verdere groei van het programma
 • ondersteunt de ontwikkeling van collega’s tot het kunnen coachen van excellente studenten
Big image

Ontwikkeldocent Excellentieprogramma (0,3 fte tot einde schooljaar)

Kennis:

 • De docent is op de hoogte van de visie op excellentie en talentvol ontwikkelen bij Landstede en deelt de uitgangspunten
 • De docent is op de hoogte van de didactische en pedagogische behoeften mbo studenten 16-20 jaar
 • De docent kent de kwaliteitseisen van een TWIXX en Leerwerkprestatie (LWP)
 • De docent kent de opzet en inrichting van een curriculum
 • De docent kent het opleidingsaanbod binnen Landstede en is in staat de noodzakelijke verbindingente leggen intern en extern om een Landstede mbo breed excellentieprogramma te ontwikkelen
 • De docent is op de hoogte van 21e -eeuwse vaardigheden voor een student.
 • De docent heeft affiniteit met ondernemendheid, internationalisering en persoonlijke effectiviteit.


Vaardigheden:

 • De docent moet onderwijsinhoud kunnen ontwikkelen, schrijven en arrangeren
 • De docent moet kunnen samenwerken: binnen ontwikkelgroepen zal in samenwerking geschreven worden aan de programma onderdelen voor het generieke excellentieprogramma.
 • De docent is vaardig in het schrijven van eigentijds onderwijsmateriaal waarbij hij of zij zich verhoudt tot de uitgangpunten van het Landstede excellentiebeleid en talentvol ontwikkelen.


Houding:

 • flexibel en creatief: er moet onderwijs gemaakt, ontwikkeld, geschreven worden vanuit een visie op excellentie voor studenten die meer willen en kunnen. Deze studenten zitten op meerdere niveaus. Het gaat dan ook niet zozeer om het ontwikkelen van onderwijs dat absoluut moeilijker is of hogere eisen stelt, maar om het ontwikkelen van onderwijs met andere of nieuwe onderliggende leerprincipes die overal kunnen worden toegepast, die studenten stimuleren tot het ontwikkelen van bepaalde competenties.
 • open en nieuwsgierig: bij deelname hoort ook een professionaliseringstraject en van docenten die deelnemen wordt hetzelfde verwacht als van studenten: mensen die meer willen en kunnen dan gangbaar, die nieuwsgierig zijn naar wat deze studenten drijft en motiveert, die graag willen zoeken naar hoe ze studenten hierin kunnen uitdagen.
 • onderzoekende en zelfkritische houding. Er zal een voortdurende check moeten zijn: bieden we wat we willen bieden, brengt het onderwijs teweeg wat we teweeg willen brengen.
 • openstaat voor feedback: studenten, niet-deelnemende docenten, ouders etc: wat merken zij van het excellentieprogramma? Wat beleven zij? Wat geven studenten zelf aan over het leerrendement en hun ontwikkeling.


Taken:

 • deelnemen aan professionaliseringssessies over excellentie en onderwijsontwikkeling
 • ontwikkelen, maken schrijven van LWP’s en TWIXX’en voor de duur van het ontwikkeltraject (n..n.t.b)
 • informeren en raadplegen van collega’s op de eenheden
 • bijdragen aan het (verder) ontwikkelen en breed gedragen worden van de visie op excellentie binnen Landstede.
 • bijdragen aan de kwaliteit van de opdrachten binnen het excellentieplatform
 • zorgen voor samenhang binnen de verschillende programma onderdelen.


De excellente docent is een docent die:

 • meer verdieping in het werk zoekt
 • studenten wil uitdagen om meer verdieping te zoeken en vinden, een stapje harder te gaan, uitdagen tot een stap verder dan mogelijk leek
 • flexibel genoeg is om in verschillende contexten te acteren
 • in dialoog gaat met de student
 • studenten wil en kan begeleiden vanuit een growth mindset
 • bereid is om zich meer dan gemiddeld in te spannen

Neem gerust contact op bij vragen of opmerkingen!

Projectleiders:

- Bart van den Bosch

- Petra Bleijenburg