DESFILE

INAUGURAL

Preparando o desfile no ximnasio