Leiderschap 2030

Het netwerk van de toekomst in beeld.

De binnenstad van Zwolle

Zwolle is een stad die zich in de 15e eeuw, tijdens de Middeleeuwen, ontwikkelde tot een dynamische Hanzestad. De stad ademt één en al cultuur uit. De historische gevels, de verdedigingsmuur, de Sassenpoort, de Peperbus en de stervormige stadsgracht zijn daar kenmerken van. Inmiddels is Zwolle uitgegroeid tot een stad met relatief veel jongeren die graag in Zwolle wonen vanwege de goede leefomgeving. De nuchtere mentaliteit van de Zwollenaren helpt hen bij handelen en geeft economische bloei aan de Zwolse regio.


De Zwolse binnenstad is aan veranderingen onderhevig. De vraag is dan ook hoe deze binnenstad er in 2030 uit zal zien. In deze flyer richten wij ons specifiek op het onderwerp leiderschap in de binnenstad van Zwolle in 2030. Hoe wordt leiderschap vormgegeven en op welke manier zal dit zich ontwikkelen in de komende jaren?

Big image
Big image

De visualisatie

Bovenstaande mindmap is een weergave van de ontwikkeling van leiderschap in de komende 15 jaar. Zo is er in de afgelopen 15 jaar veel veranderd en de verwachting voor de komende 15 jaar wijkt daar niet van af. Er zijn voor dit onderzoek veel gesprekken gevoerd met stakeholders van de binnenstad van Zwolle om ook de wensen en behoeften in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat er zowel tegenstrijdigheden als overeenkomsten zijn. Maar zijn deze geïnventariseerde wensen en behoeften vaste waarden, of kunnen die sterk veranderen? De wereld waarin we leven is continu aan verandering onderhevig, dat kan natuurlijk niet ontkent worden bij het formuleren van een visie voor leiderschap in 2030.


In de mindmap staat leiderschap centraal en daaraan zijn de ontwikkelingen verbonden die zich de komende 15 jaar waarschijnlijk zullen (blijven) voordoen: deeleconomie, samenwerkingsverbanden, online shoppen, branchevervaging en beleving. Maar ook de gevolgen van deze ontwikkelingen en de verschillende stakeholders staan hiermee in verbinding. Neem als voorbeeld de ontwikkeling van het online shoppen, de leegstand in de binnenstad kan dan niet vergeten worden. Dat heeft vervolgens weer gevolgen voor de consumenten, studenten en burgers, kortom de stakeholders.

De ontwikkelingen

Deeleconomie

De deeleconomieconsument wil geen bezit of diensten afnemen, integendeel, de consument wil deelnemen aan een common project. Daarmee is hij co-worker: maker, bedenker en afnemer. Het onderscheid tussen consument en producent vervaagt hiermee langzaam en daarmee worden de traditionele macro-economische minder belangrijk. Stormen we dan af op een nieuwe economische identiteit? De deeleconomieconsument wil namelijk zorgdragen voor het algemene belang, in plaats van streven naar eigenbelang. Is er dan nog een rol weggelegd voor de gemeente?


In de gesprekken met de stakeholders kwamen de burgerinitiatieven duidelijk naar voren: dat vinden Zwollenaren belangrijk! De rol voor de gemeente Zwolle lijkt dan faciliterend, maar is dat ook zo? De stakeholders geven namelijk aan dat er wel degelijk een leider nodig is, iemand die een stip op de horizon zet en opkomt voor het algemene belang. Leiderschap in de binnenstad van Zwolle lijkt dan nieuwe vormen aan te nemen. Belangrijk is dat de gemeente openstaan voor verandering en bestaande regels (meer) loslaat. Zij moet zich faciliterend opstellen aan het (informele) visionaire leiderschap.Samenwerkingsverbanden

Collaborative consumption, ook wel gezamenlijke consumptie, is een andere belangrijke ontwikkeling. Er zijn drie types te onderscheiden van collaborative consumption: het ruilen van producten, het samen delen van producten en het betalen van toegang tot producten. Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de snelle stijging van de wereldbevolking, met het gevolg dat sommige grondstoffen met het huidige verbruik binnen 10 jaar uitgeput kunnen zijn.


Online shoppen

Dat online shoppen hip en happening is moge duidelijk zijn, maar waar komt eigenlijk de behoefte van het online shoppen vandaan? De belangrijkste reden is de behoefte van de samenleving om hun leven flexibel in te richten, als gevolg van de grote druk op tijdsbesteding. We kunnen concluderen dat we een 24uurs economie aan het ontwikkelen zijn, dat gevolgen heeft voor de binnenstad en vraagt aandacht van zowel het formele als het informele leiderschap, zij zullen mee moeten bewegen met deze ontwikkeling. Het formele leiderschap, in de vorm van de gemeente Zwolle, kan ervoor kiezen om een leegstandtax op te leggen: een speciale heffing op leegstaande panden met als doel om leegstand tegen te gaan. Het informele leiderschap, in de vorm van bijvoorbeeld vastgoedeigenaren, kunnen dan de keuze maken om het pand een andere invulling te geven, bijvoorbeeld woonruimte in plaats van winkelpand. Het is zaak creatief om te springen met de veranderingen en de binnenstad levendig te houden.


Branchevervaging en beleving

Bij winkels die naast het gebruikelijke assortiment, ook andere producten verkopen, kan gesproken worden van branchevervaging. Dat is goed te zien bij boekhandel Waanders In De Broeren, waar je naast boeken ook een heerlijke fles wijn kunt scoren. Maar draagt deze ontwikkeling bij aan de tevredenheid van andere ondernemers? Er zijn ondernemers die erop blijven hameren dat het volgens de wet- en regelgeving niet is toegestaan. Maar dient dat het algemeen belang? Het centraal stellen van de klant en daarmee inspelen op de wensen en behoeften van de consument moet immers centraal staan. Dit vraagt aanpassing van het leiderschap, want het is wenselijk dat. Er moet juist focus liggen op het optimaal bedienen van de consument, die op het moment dat hij in de binnenstad is, plezierig verrast moet worden door het aanbod.


Maar, de consument gaat nog meer vragen van de ondernemer en het leiderschap. In de toekomst zal er meer animo zijn voor winkelen als vrijetijdsbesteding. Welke verandering vraagt dit van de binnenstad? Er wordt van de ondernemers verwacht dat zij voor meer vermaak moeten zorgen, voor de winkelende consument. Door bijvoorbeeld de historie van de stad continu beleefbaar te maken in de binnenstad, zal er al meer beleving naast het winkelen ontstaan. Dit vraagt eveneens om een faciliterende vorm van leiderschap. Er moet een focus liggen op het mogelijk maken, in plaats van focussen op belemmeringen. En de ondernemers? Zij kunnen beter excelleren in het optimaal bedienen van de klant, dan kopje onder gaan door discussies over branchevervaging.

Dynamiek

Er is al veel dynamiek tussen de stakeholders, zoals weergegeven in de mindmap. Doordat leiderschap en de ontwikkelingen op leiderschap door zoveel groepen beïnvloed wordt, is het niet duidelijk hoe en door wie leiderschap in de binnenstad moet worden vormgegeven.


Door de verschillende ontwikkelingen kan de dynamiek tussen de stakeholders wel veranderen. Op het moment dat er meer sprake is van bijvoorbeeld samenwerking, bundelen de stakeholders hun krachten: alleen ga je sneller, maar samen sta je sterker! Ook kan er minder dynamiek ontstaan tussen de gemeente, ondernemers en burgers, bijvoorbeeld wanneer de economie verandert in een deeleconomie. De rol van de gemeente zal dan minder bepalend worden.

Big image

Advies

En dan blijft er nog één vraag over: hoe zorgen we, gezien de verwachte ontwikkelingen, voor voldoende dynamiek in de binnenstad van Zwolle? Daarvoor moet een citymanager aangesteld worden die fungeert als een spin in het web. Een citymanager versterkt de communicatielijnen en komt de samenwerking tussen de stakeholders ten goede. Één aanspreekpunt waar iedereen terecht kan, die opkomt voor het algemeen belang en de bedoeling nastreeft, dát is de oplossing.