CREADORES

Akira Toriyama

Masami Kurumada

Satoshi Tajiri

Akiyoshi Maita - Takeichi Hongo

Yōichi Takahashi