זיו רעננה

מעשים טובים של כיתה ה1 האלופים

היום שבו עזרתי לאחי הקטן

יחעחכךחנךלחניךחףךחנךלכענ

ךלחנךחנךנףלךינהםךכהנ

חהנףךחהךסחהךסחפנךהח

חךףחהךםךהםכחעםפחהחסה


חףהסחהףחסהחסהחסהח\

הךףחסףךבהחסףךהחףפס

חהףפסחבה

Big image
Big image