TNTT WEEKLY

Week of November 21st, 2016

Big image

Cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cảm ơn nhau đã góp sức chung xây con đường tương lai cho Phong Trào ngày càng đậm tình yêu Chúa và yêu thương nhau.


Nguyện chúc quý thành viên và quý ân nhân một Lễ Tạ Ơn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và niềm vui bên gia đình và những người thân yêu.


Have a wonderful Thanksgiving with your loved ones!

NDAW2016 HAS STARTED

Even though the official kick off for our 3rd Annual National Day of Apostolic Works is on Sunday, November 27, NDAW volunteering events have started across the US. All TNTT members are encouraged to practice one of our mottos -- Apostolic Works -- throughout the season of Advent and Christmas. In joining together, we can unite our prayers for each other and for those we are serving through our volunteer projects.


It's easy to participate! Checkout the NDAW Implementation Guide and register your event at https://tinyurl.com/NDAW2016.

Big image

STARTING THE SEASON OF ADVENT

Advent | Year A - Week 1 | Sunday, November 27, 2016

Matthew 24: 37 - 44


Jesus said to his disciples:
“As it was in the days of Noah,
so it will be at the coming of the Son of Man.
In those days before the flood,
they were eating and drinking,
marrying and giving in marriage,
up to the day that Noah entered the ark.
They did not know until the flood came and carried them all away.
So will it be also at the coming of the Son of Man.
Two men will be out in the field;
one will be taken, and one will be left.
Two women will be grinding at the mill;
one will be taken, and one will be left.
Therefore, stay awake!
For you do not know on which day your Lord will come.

Be sure of this: if the master of the house
had known the hour of night when the thief was coming,
he would have stayed awake
and not let his house be broken into.
So too, you also must be prepared,
for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.”

STAY AWAKE

  1. Explore It! In today's passage, Jesus reminds us that as Noah was well-prepared for the flood, we must also be prepared for we may not know when the Son of Man will be coming.

  2. Connect It! Often times, we believe that we have plenty of time to repent, but instead, we should be living in anticipation of His Second Coming through Scripture reading, participating in mass, receiving the Eucharist, and practicing good stewardship.

  3. Reflect It! How do you react to Jesus' teaching that He might return at any time? How do you prepare for His return?

  4. Live it! Preparedness is putting oneself in proper condition and readiness. As you explore ways to anticipate His return, pray the rosary daily and reflect on the gospel reading every night.

  5. Remember It! "Therefore, stay awake! For you do not know on which day your Lord will come." (Mt 24:42)
  6. Activities: "Coming Soon!"
  7. TNTT Weekly Gospel Lesson Booklets: ẤU | THIẾU | NGHĨA | HIỆP |

EUCHARISTIC ADORATION RELAY CAMPAIGN

Last weekend, our monstrance was in Grand Rapids, Michigan as Đoàn Anrê Dũng Lạc celebrated their 26th anniversary this week. Video of the adoration can be found via Đoàn Anrê Dũng Lạc Eucharistic Adoration.

Big image

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!

30TH ANNIVERSARY OF KTV WICHITA, KANSAS

Xin chúc mừng Đoàn Kitô Vua - Wichita, KS kỷ niệm 30 năm thành lập vào cuối tuần vừa qua! Và cũng xin chúc mừng Cha Benjamin Nguyễn Minh Nhật đã được chính thức trao khăn Tuyên Úy trong thánh lễ mừng bổn mạng Đoàn. Xin Chúa là Vua của muôn loài luôn ngự trị trong tâm hồn của mọi thành viên của Đoàn để Ngài giúp Đoàn phát triển một cách mạnh mẽ hơn.

Big image

UPCOMING EVENTS

Mar 3rd

Về Đất Hứa 21 | HLHT Cấp 1 | Arcadia, CA | MTN/LĐRK |Contact: Tr. Việt Hoàng

Mar 16th

Phêrô 13 | HLHT Cấp 1 | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Trần

Mar 19th

VEYM Fundraising Dinner in Houston, TX

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Aug 3rd

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông