Chinese Medicine

中国医药

about chinese medicine


它的重点是福祉的心灵和身体的,并且是意味着帮助一个人放松,有一个机会,它可以帮助他们与像疾病和疾病的疾病的替代方法,一个健康和安全的方式Tā de zhòngdiǎn shì fúzhǐ de xīnlíng hé shēntǐ de, bìngqiě shì yìwèizhe bāngzhù yīgè rén fàngsōng, yǒu yīgè jīhuì, tā kěyǐ bāngzhù tāmen yǔ xiàng jíbìng hé jíbìng de jíbìng de tìdài fāngfǎ, yīgè jiànkāng hé ānquán de fāngshì

中国医药可以帮助 Zhōngguó yīyào kěyǐ bāngzhù

头痛
应力
腕管综合征
吸毒
哮喘


Tóutòng
Yìnglì
Wàn guǎn zònghé zhēng
Xīdú
Xiāochuǎn