Wat betekent recht voor jullie?

Recht is er voor iedereen.

De Grondwet

De eerste Grondwet in Nederland, de Staatsregeling voor het Bataafsche volk werd op 1 mei 1798 door de nationale vergadering van de Bataafse republiek ingevoerd. De grondwet was geschreven naar Frans voorbeeld. Hiermee werden de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat gelegd. Voor het eerst werden de fundamentele vrijheid van godsdienst, vergadering en drukpers vastgelegd, alsmede de staatsrechtelijke eenheid van de Nederlandse provincies.

Recht voor ons

Wat recht is voor ons is een brede vraag. Ons kan beter gevraagd worden wat wij met het recht hebben. Wij vinden het belangrijk dat elke bewoner in nederland weet wat zijn rechten en plichten zijn en dat hij/zij ook weet waarop hij/zij recht heeft. Vele nederlanders zijn zich niet bewust van het recht waar zij toch vaak mee te maken hebben terwijl zij er toch over oordelen. We horen allemaal op tv de verhalen van rechtzaken over zware misdrijven en hebben ons zegje klaar maar weten vaak niet wat het recht van de dader is en wat het recht van het slachtoffer is. Hier willen wij een verandering in maken, wij doen deze opleiding om ons bewust te worden van het recht, de wet, wat we hiermee kunnen en wat we hiermee voor anderen kunnen betekenen.

Handelingsbekwaamheid (Recht voor jongeren)

Als minderjarige zijn er bepaalde wetten waaraan je je dient te houden, voor een deel van de overtredingen zijn sancties, bij een ander deel wordt gesproken over handelingsbekwaamheid. Volgens artikel 1:234 BW zijn minderjarigen handelingsbekwaam, mits zij met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger handelen en voor zover de wet niet anders bepaalt. De toestemming wordt verondersteld te zijn verleend aan de minderjarige, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten. Via de kantonrechterkan een zestien- of zeventienjarige verzoeken de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen van meerderjarigen te verkrijgen.

Recht nu

Tegenwoordig hebben we naast de grondwet vele andere wetten, waaronder het burgerlijk wetboek, de politiewet en het wetboek van strafrecht. Bij bijna elke handeling krijg je met recht te maken, een broek kopen in de winkel? zelfs hierbij zijn verschillende wetten toepasbaar. Het behalen van je rijbewijs? hierbij krijg je met de wegenverkeerswet te maken.  Zelfs bij het lopen over straat krijg je te maken met recht (openbaar dronkenschap bijvoorbeeld). De hele dag zijn wij met recht bezig in nederland, bewust of onbewust, gewilt of ongewilt, Bij het overtreden van de wet volgen er sancties, deze staan in het wetboek van strafrecht, hoe dit wetboek toegepast moet worden en geintrepeteerd moet worden staat in het wetboek van strafvordering. Dus wees je bewust dat je bij elke handeling en elke stap die je zet met recht en met de wet bezig bent.