Jan Amos Komenský

Kateřina Lacinová

Jan Amos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Brána jazyků otevřená a Svět v obrazech.
Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Dílo

a) pedagogická díla
 • Informatorium školy mateřské – rady matkám k výchově dětí před školou.
 • Brána jazyků otevřená – latinsky, pojednání o důležitosti jazyků a jak se jim učit.
 • Grammatica latina – latinsky, učebnice latiny
 • Nejnovější metoda jazyků – teorie jazykového vyučování.
 • Svět v obrazech – původně učebnice latiny, později i jiných jazyků.
 • Škola na jevišti – pedagogické školské drama.
 • Schola Pansophica – navrhuje mimo jiné, aby žáci latinské školy alespoň jednu hodinu týdně četli současné noviny; zavedl tedy jako první média do výuky.
 • Divadlo světa – spis o důležitosti vzdělání (latinsky).
 • Analytická didaktika – analyticky, krok za krokem, vysvětleny základy pedagogické didaktiky. Komenský pečlivě dodržuje, aby jeden bod navazoval na druhý, aby své poučky dokazoval jednu z druhé.

b) ostatní díla

 • O poezii české – Snaha obrodit poezii znovuzavedením časoměrného verše.
 • Listové do nebe – Fiktivní dopisy chudých ke Kristu, stěžují si na bohaté. Kristus je utěšuje a kárá bohaté, všechny nabádá, aby zůstali poslušni božích zákonů. Toto dílo je výrazně ovlivněno myšlenkami Jednoty bratrské.
 • Truchlivý – Zamyšlení nad rozporem rozumu a víry.
 • Moudrost starých Čechů – Sbírka starých pořekadel a přísloví (asi 2000).
 • Poklad jazyka českého Podrobný slovník všech českých slov. Měla být vysvětlena i gramatika. Chtěl zachytit i nespisovná, nářeční a přejatá slova. Materiál sbíral celý život. Slovník se nedochoval, jelikož shořel v Lešně.
 • Cesta světla – Zabývá se zde vševědou. Byl toho názoru, že když u lidu zmizí nevědomost, války ustanou.
 • Přemyšlování o dokonalosti křesťanské
 • Hlubina bezpečnosti – Čím více se člověk vzdaluje od Boha, tím větší je jeho beznaděj.
 • Kancionál – Sborník duchovních písní, české žalmy.
 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské – Vyjadřuje víru, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky příštím generacím. (kšaft = závěť).
 • Labyrint světa a ráj srdce – alegorický příběh. Vypravěč se ocitá v okrouhlém městě uprostřed nicoty, alegoricky představující svět. Jeho průvodci Všezvěd Všudybud a Mámení mu líčí krásy dobře jdoucího světa, poutník však vidí jen klam, marnost, faleš, bídu a smrt. Chce odtud utéci, ale nemá kam. Východisko ze zmatků tohoto světa nachází v otevření svého srdce.
 • Obecná porada o nápravě věcí lidských
65 - Jan Amos Komenský - Dějiny udatného českého národa