Leermetergesprek

Janine Waanders

Kerntaak 1: De docent draagt er zorg voor dat hij professional is en blijft

Onderwijsontwikkeling - Media Academy: digitaal taalportfolio (toekomst koppelen aan TRELLO = scrum)


Planmatig werken - uitzetten leerjaar 1 , lessenreeks bijhouden

Bewust eigen beperkingen - nieuwe doelgroep/ baan . Dit doet een beroep op andere kwaliteiten, bv klassenmanagement


Vakinhoudelijke ontwikkeling - intervisie, e-TO training, Taal-en rekenoverleg, Pedagogisch Didactische Aantekening


Doel: In 2017 start ik met de lerarenopleiding Nederlands om mijn bevoegdheid te behalen.

Big image

Kerntaak 2: De docent ontwikkelt een onderwijsprogramma

Leerjaar 1 uitzetten.

TWIXX na uitvoering, meteen in bewerking zetten.

Vanuit beroep: koppeling naar KD Applicatie ontwikkelaars, bijvoorbeeld LWP CSI


Doel: In periode 4 ga ik onderwijs ontwikkelen dat een onderdeel is van de LWP's van de opleiding: Media vormgeving (beroepsgerichte deel)

Big image

Kerntaak 3: De docent voert een onderwijsprogramma uit

Verschillende werkvormen

Kerntaak lezen - mediavormgever : newsflyer over een boek in Smore (geïnspireerd door Lotte van Hal)

Kerntaak schrijven - applicatie ontwikkelaars : zelf een Kahoot maken (geïnspireerd door de bijeenkomst TO)

Verschillende leerstijlen

Reader werkwoordspelling - theorie d.mv. lezen, schema, filmpje

Evaluatie

Nog niet voldoende. Wel bij coaching via Survey Monkey, Nederlands nog niet.

Benutten praktijkervaring

Alleen eerstejaars, wel link naar stage. Voorbeeld : organisatie Stagemarkt


Doel : Aan het eind van periode 4 ga ik een evaluatie afnemen (via Survey Monkey) over de lessen Nederlands

Big image

Kerntaak 4: De docent begeleidt de student tijdens zijn studieloopbaan

Coach eerstejaars Applicatie ontwikkelaars

voorbereiding stage, voortgang in e-TO doelen stellen per periode, contact met leerplicht, SAB, studiecentrum, ouders, etc.


Doel: Ik ga een leermetergesprek voeren met mijn coachstudenten.

Kerntaak 5: De docent is actief betrokken bij de BPV

Voorbereiding BPV (tijdens de coachuren): website stagemarkt.nl, belregister, BPV gids, Stagemarkt met tweedejaars studenten


Uitvoering stage: tweede leerjaar. Nog geen ervaring


Veel geleerd tijdens de bijeenkomst van Lotte van Hal (algemene informatie stage, BPVO, gebruik SMORE) !!!!

Big image

Kerntaak 6: De docent construeert, hanteert en evalueert beoordelingsinstrumenten

Deze bijeenkomst TO gemist. Ondernomen:

Verdiept in examinering: einddoelen uitzoeken, zelf examens maken in toets.nl, bijwonen bij afname examens, training beoordelen productieve vaardigheden, criteria examens aanhouden bij de uitvoer van opdrachten.

Afname examens

Geen ouderejaars studenten

Big image
Big image

Gewoon voor de fun - Linus Torwalds

Het genie achter Linux
Big image
Big image

Hackers, Heroes of the computer revolution - Steven Levy

Big image

The rise of the robots - Martin Fold

Big image

The art of Deception - Kevin Mitnick en Steve Wozniak

Big image