Ochrona żywności i wody

Oddziaływanie środków promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych na żywność i wodę.

Skażenie promieniotwórcze występuje na skutek działania promieniowania przenikliwego i osiadania się pyłu promieniotwórczego. Środki promieniotwórcze to substancje promieniotwórcze, które mogą być wykorzystywane do skażenia powietrza, wody i terenu oraz znajdujących się na nim obiektów, przedmiotów i ludzi. Mogą być stosowane w postaci cieczy, proszków i dymów, oddzielnie lub łącznie z bojowymi środkami trującymi.
Spożycie pokarmów które zostały napromieniowane powodują choroby tarczycy, zmiany w budowie kości, a później jest przyczyna wielu schorzeń mogących doprowadzić do śmierci, np. zachorowań na raka, różnych postaci chorób popromiennych, zmian genetycznych w organizmie człowieka i u zwierząt.
Środki chemiczne mogą wnikać do wnętrza produktów żywnościowych i tym samym sprawiać, że stają się one nieprzydatne do spożycia i trzeba je zniszczyć.
Spożywanie żywności zakażonych środkami biologicznymi grozi zachorowaniem na choroby zakaźne. Bojowe środki biologiczne wywołują epidemie chorób zakaźnych u ludzi, zwierząt i roślin.

Ochrona żywności

Zasady zabezpieczania środków spożywczych przed skażeniami i zakażeniami

W zakładach produkujących żywność i w jednostkach dystrybucji oraz handlu ochrona żywności polega na:

● przechowywaniu artykułów spożywczych w szczelnych pomieszczeniach ( chłodnie, elewatory zbożowe, podziemne magazyny z systemami filtrowentylacyjnymi)

● dodatkowym uszczelnianiu zwykłych magazynów i foliowaniu lub nakrywaniu poszczególnych produktów

● używaniu do transportu hermetycznych kontenerów, cystern lub zbiorników oraz stosowaniu dodatkowych opakowań

Ochrona żywności gospodarstwa domowego polega na:

● zgromadzeniu zapasów żywności

● dokładnym uszczelnieniu miejsca przechowywania (piwnicy, magazynku, składziku)

● przechowywaniu artykułów żywnościowych w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach

● zastosowaniu tzw. pakowania próżniowego

Ochrona płodów rolnych, pasz oraz zwierząt:

Big image

Ochrona wody:

Zabezpieczenie źródeł poboru wody:

Ochrona wody pitnej polega na:

● uzdatnianiu wody do spożycia

● zabezpieczaniu źródeł i ujęć wody przez odpowiednie służby ochrony ludności (obrony cywilnej) oraz indywidualnie przez posiadaczy różnego rodzaju studni i urządzeń pompujących (z tzw. własnych ujęć)

● posiadaniu zapasów nieskażonej wody (należy go sukcesywnie uzupełniać)

Zapobieganie zanieczyszczeniom wody:

● ograniczanie środków chemicznych używanych w warunkach domowych

● racjonalne stosowanie chemii w rolnictwie

● monitorowanie stanu ilościowego wody na danym terenie

● redukcja ilości wytwarzanych nieczystości

● budowa lokalnych oczyszczalni

● ograniczenie emisji dwutlenku siarki

● odsalanie tzw. wód kopalnianych

● właściwa lokalizacja i eksploatacja wysypisk śmieci

Podstawowe zaopatrzenie ludności w wodę:

Woda do spożycia → 3 litry/dobę → ilość zależy od pory roku i warunków atmosferycznych

Higiena podstawowa → 6 litrów/dobę

Gotowanie żywności 3 - 6 litrów/dobę → w zależności od rodzaju dostarczonej żywności

Razem → 12 - 15 litrów/dobę

W domu skażenie wody można zmniejszyć poprzez:

● stosowanie odpowiednich odkażalników i chlorowanie( taka woda nadaje się tylko do celów sanitarnych lub dalszej obróbki)

● przepuszczenie przez filtr z węgla aktywnego ( taką wodę można spożywać)

● przegotowanie wcześniej zgromadzonego zapasu ( co daje największą pewność)

Aby uniknąć zakażenia sanitarno- epidemiologicznego artykułów spożywczych i wody należy:

● spożywać żywność ze sprawdzonych źródeł, przed upływem terminu przydatności do konsumpcji

● pić wodę tylko ze zbadanych ujęć, pewnych miejsc po przegotowaniu

● wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i miejsc produkcji żywności oraz ujęć wody zgłosić do terenowej stacji sanitarno- epidemiologicznej

● rezygnować w czasie powodzi ze spożycia żywności, która ulega zamoczeniu

● po awarii instalacji sanitarnych oczyścić otoczenie i przeprowadzić dezynfekcję

● zgłosić do służb sanitarnych nietypowe miejsca składowania odpadów komunalnych

Struktury państwa zajmujące się zanieczyszczeniem wody oraz żywności:

● Główny Inspektorat Sanitarny

● Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne

● wydzielone struktury militarne( np. stacje kontroli napromieniowania)

● odpowiednie formacje Obrony Cywilnej (np. pododdziały uzdatniania wody)