Dwa Paran Ak Elev:

Règleman SB 1108 & SB850

Nan atelye sa, ou pral aprann:

  • Kèk nan nouvo règleman yo SB850 ak SB1108 ak ki jan yo afekte ou!
  • yon elèv ki gen andikap ou yon kondisyon dwe gen plan edikasyon endividyalize [Individualized Education Plan (IEP)]
  • Edikasyon piblik gratis e apwopriye pou elev la [Free and Appropriate Public Education (FAPE)],
  • ke elèv sa yo gen dwa resevwa edikasyon yo nan anviwonman ki gin mwins restriksyon posib - [Least Restrictive Environment (LRE)]

  Dwa Paran Ak Elev: SB1108 & SB850

  Thursday, Sep. 10th, 4pm

  This is an online event.

  Sa a se yon evènman sou Facebook live!

  RSVPs are enabled for this event.

  Jeanne Petit, Multicultural Outreach Coordinator & Parent Trainer

  Jeanne Petit se Kowòdonatè Kontak Miltikiltirèl nou an, li pral prezante atelye ak pwogram nou yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne se tou yon antrenè paran ki pale kreyol sitou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik la, enklizyon ak viv endepandaman, ak plis ankò ... Eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl pou chèche solisyon ede li vin yon paran ki enplike, inovatè, ki cheche resous ansanm ak manm nan kominote li.