Gordon Ramsay

By Chloe Wiley

CHEF RAMSAYYYYYYYY

Big image
Hot headed chef!!

Has SIX celebrity turkeys!

NOM NOM NOMMMM