המחזריות של השופט גדעון

פרקים ו-ח

מבוא

בעבודה יסופר על השופט החמישי גדעון בן יואש שהציל את בני ישראל מיד מדיין ועמלק בעבודה גם יסופר על גדון בקצרה מה הוא היה מה הוא עשה ויסופר על המעגל המחזורי שקורה בכל ספר שופטים לדוגמה : החטא והעונש וגם בעבודה יהיו תמונות מתוך מלחמות בספר שופטים
Big image

המחזוריות

חטא + עונש: "ויעשו בני - ישראל הרע בעיני ה' ויתנם ה' ביד - מדין שבע שנים". בפסוק זה, ניתן לראות שבני ישראל מבצעים חטא ואלוהים מענישם. בני ישראל עשו מעשה רע בעיני אלוהים, ככל הנראה בני ישראל עבדו אלוהים אחרים. בשל המעשה הרע של בני ישראל אלוהים הענישם בכך ש"מכרם" למדין במשך שבע שנים.

זעקה: " וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני - ישראל אל - ה' ". בני ישראל מבקשים עזרה מאלוהים ושישלח להם ישועה.

ישועה: "וישלח ה' איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם כה אמר ה' אלוהי ישראל אנכי העליתי אתכם ממצרים ואוציא אתכם מבית עבדים". אלוהים משיב לישראל ואומר כי ישלח מושיע והוא יושיעם. והמושיע הוא גדעון משבט מנשה


תקופת שקט: "ותשקוט הארץ ארבעים שנה בימי גידעון"

תקופת השקט נימשכה 40 שנה.

Big image

גדעון בקצרה על חייו

אין הסבר מפורש לשם גדעון, אך משתמע ממנו מדרש שם סמוי: הוא נקרא גדעון על שום שהרס את מזבח הבעל אשר לאביו וגדע את האשרה אשר עליו (שופטים ו' 25), או על שום שגדע את קרן אוייביו. לפי המסופר קיבל גדעון את הכינוי ירובעל לאחר שרב עם הבעל והרס את מזבחו (שופטים ו' 31-32), או ירובושת (שמואל ב, י"א 21) (בושת הוא כינוי גנאי לבעל).
קורותיו מתוארות בשופטים ו'-ח': מלאך ה' התגלה אל גדעון והטיל עליו שליחות להושיע את ישראל מיד המדיינים. מעשהו הראשון היה לבנות מזבח לה' בעירו, ולהרוס את מזבח הבעל. לצורך ארגון צבא לוחמים הזעיק גדעון מאנשי מנשה ומהשבטים הסמוכים לו. בטרם יצא לקרב, ביקש לקבל אותות מאלוהים, לחיזוק הביטחון בעזרת ה' ובהשגת הניצחון. מחנה הלוחמים התכונן לקרב בעין חרוד. מהלכי הקרב הצטיינו בתכסיסים מתוחכמים שנקט גדעון כנגד המדיינים, והביאו לניצחונו עליהם ולבריחתם. במהלך הרדיפה מצא גדעון פתרון לסכסוך עם בני שבט אפרים, ויחד רדפו את צבא האויב והרגו את מלכי מדיין ואת שרי הצבא שלהם. כאשר בני העם הציעו לגדעון מלוכה בעקבות ניצחונו, סירב גדעון להצעתם (ח' 22-23). בסיפורי גדעון נכללים גם פרטים על הסכסוך עם אנשי סוכות ופנואל (פרק ח'), על עשיית האפוד בעירו (ח' 27) ועל מותו של גדעון (ח' 32). פרק ט' מתאר את השתלטות בנו אבימלך על השלטון, לאחר רצח בניו האחרים של גדעון.
לחץ המדיינים נתפס בספר שופטים כעונש מאת ה' על חטאיהם של בני ישראל בעבודת הבעל, וגדעון הוא בחירו ושליחו של ה' להושעת העם. מאבקו הצבאי והמדיני של גדעון באויב המדייני משולב במסופר עם מאבקו הדתי כנגד עבודת אלילים שרווחה בתקופתו (וראה ערך סינקרטיזם).
סיפור חשוב בספר שופטים הוא ההצעה שהציע העם לגדעון להיות למלכם: "משול בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך" (ח' 22), וסירובו העקרוני של גדעון: "לא אמשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, ה' ימשול בכם" (ח' 23). זוהי הכרתו של גדעון במלכות אלוהים, ובשלטונו על העם באמצעות זקני העדה ושליחים שקמים להושיע את העם בשעת מצוקה, והתנגדותו העקרונית למלכות בשר ודם (=בן אדם) קבועה ושושלתית.
נצחונו של גדעון על המדיינים נחשב בתקופות מאוחרות לאחד הזיכרונות ההיסטוריים החיוביים בתולדות העם (ישעיהו ט' 3, י' 26; תהלים פ"ג 10).

למה בחרנו בתמונות האלה?

בחרנו בתמונות האלה כי זה מקשר אותנו לניצחונות עם שופטים, המחזוריות: בין שופטים שה' העניק לעם ישראל את כל השופטים שהיצלו את בני ישראל ועל ימי שופטים

כל תמונה מספרת לנו משהוא אחר

סיכום

לאחר מות דבורה אשת לפידות וברק בן אבינועם,בני ישראל החלו לעשות את הרבע בעיני אלוקים , ככל הנראה מעבודת אלים אחרים אלוקים נתן לבני ישראל עונש שמכרם למדין במשך 7 שנים , לאחר זה בני ישראל זועקים לה' שילח להם עזרה וישוע. ו"שולח" להם את גדעון משבט מנשה . לאחר מכן הייתה בארץ תקופת שקט מסוימת.

גדעון היה השופט החמישי זאת אומרת שלפני שגידעון הגיע מחזוריות זו חזרה על עצמה 4 פעמים ברציפות.

שמות המגישים

תומר טויטו, איתי חבס, ריצ'י מזרחי,משה גולרשן רודיטי, מייקל דברשווילי רן שמעוני