ECFE Newsletter May 2021

Hello ECFE families,

Welcome to the May ECFE Family newsletter. Happy spring! New to ECFE this spring are in-person classes at Wheelock and Hamline. We are so excited to be with families again.


We are also happy to share that we will be doing classes this summer on Tuesday, Wednesday and Thursday mornings at Hamline elementary school.


The next PAC meeting will be on Thursday, May 20th at 6:30 (More to come on this).


Fall update:

After listening to and meeting with staff and parents, we're in the process of building the fall schedule and are working toward completing the catalog.


From your requests…

 • ECFE classes will begin in September - Monday, September 13th 2021
 • ECFE will offer both In-person and online classes

 • All 10 site locations will have classes in-person

 • Specialty classes and family literacy classes will continue

 • Teams will stay together to avoid travel during the day

 • Evening classes will be 1 1/2 hours due to family requests

 • 70 in-person classes to start

 • 5 online classes to start (adding more as we go)

 • In-person classes 2 hours

 • Online classes and home visits 1 hour

 • Staff stay together at one or at 2 sites

 • Saturday classes offered (in-person)

 • Registration process the same

 • All City PAC will determine its direction and planning for next year


The catalog listing all our classes and locations for the fall, will be coming out the end of May or early June. We look forward to continuing our journey with you!


Thank you, ta bluh, gracias, ua tsaug, mahadsanid, miigwech!

Monica

Translations

Espanol: Bienvenidos a la revista familiar del mes de Mayo.

 • Las clases de ECFE darán comienzo el lunes 13 de septiembre.

 • Ofreceremos clases en línea y en persona.

 • Contáremos con clases en nuestras 10 ubicaciones.

 • Continuaremos con clases de inglés y español.

 • Los educadores estaremos juntos para evitar trasladarnos de un centro a otro (mismo personal, máximo dos centros).

 • Las clases por la noche serán de una hora y media de acuerdo a los requerimientos de las familias.

 • Comenzaremos con un total de 70 clases en persona y 5 clases en línea al comienzo del año escolar.

 • Las clases presenciales serán de 2 horas.

 • Las clases en línea y las visitas familiares serán solo de una hora.

 • Las clases de los sábados se ofrecerán solamente en persona.

 • Es el mismo proceso para registrarse.

 • Los miembros de la mesa directiva determinarán cualquier cambio durante el año escolar.

Soomaali- Salaan qoysaska ECFE,

Ku soo dhawaada warsidaha Qoyska ECFE ee bisha May. ECFE waxaa ku cusub xiligan guga/spring fasallo la imaanayo Dugsiyada Wheelock iyo Hamline. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan mar kale la joogno qoysaska.

Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaagno in xagaaga/samarka aan samayn doono fasallo lagu dhigan doono dugsiga Hamline subaxnimada maalmaha Talaadada, Arbacada, iyo Khamiista.

Shirka bilaha ah ee waalidiinta PAC wuxuu noqon doonaa Khamiista, Bisha Maajo/May ay tahay 20 ka, saacadu markay tahay 6:30 fiidnimo. Wixii akhbaarad dheeri ahna dib ayaad kala socon doontaan.

Is bedelka imaanaya Xiliga Dayrta/Fall

Kadib markaan dhagaysanay lana kulanay shaqaalaha iyo waalidiinta, waxaan ku guda jirnaa samaynta jadwalka Dayrta/Fall waxaana ka shaqaynaynaa dhamaystirka buuga ay fasaladu ku qoran yihiin.

Sidaad Codsateen...

• Fasalada ECFE waxay bilaabmi doonaan Isniin - bisha Sebtember 13-keeda, 2021

• ECFE waxay bixin doontaa fasallo masaafo/online ah iyo kuw lagu dhigan doono Dugsiga

• Dhammaan 10 xarumood waxay lahaan doonaan fasalo si toos ah loo yimaado

• Fasalada gaarka ah iyo fasalada qorista/akhrinta qoyska ayaa sii socon doona

• Si looga hor tago safarada maalintii ah kooxuhu way wada joogi doonaan

• Sida ay Qoysasku codsadeen fasalada fiidkii waxay noqon doonaan 1 1/2/saac iyo badh

• Waxaa la bilaabi doonaa 70 fasal oo toos loo imaanayo

• Masaafada/onlineka waxaa lagu bilaabi doonaa 5 fasal (kuwo kale ayaase lagu dari doonaa)

• Fasalada la imaanayo waxay noqon doonaan 2 saacadood

• Fasalada masaafada/onlineka iyo booqashada guriguna waxay noqon doonaan 1 saac

• Hal ama laba xarumood ayey wada joogi doonaan shaqaaluhu

• Sabtida waxaa la bixin doonaa fasalo la imaanayo xarunta

• Is diiwangalintuna waa sideedii hore

• Gudiga waalidiinta ee All City PAC waxay go'aan ka gaari doonaan jihada iyo qorsheynta

sanad dugsiyeedka soo socda

Hmoob- Nyob Zoo Niamtxiv Suav Daws,


Zoo siab nej los koom ECFE ntawv tshaj tawm rau lub Tsib Hli no. Zoo siab tias lub caij nplooj ntoo hlav los txog lawm! Cov peb ntxiv nyob rau ECFE rau lub caij nplooj ntoo hlav no yog muaj hoob rau niamtxiv menyaum rov tuaj kawm nyob rau Wheelock thiab Hamline. Peb zoo siab tias peb tau rov ntsib tsev neeg suav daws duas.

Peb zoo siab qhia ntxiv tias peb yuav muaj kawm ntawv rau lub caij ntuj so thaum menyuam phav ntawv rau hnub Tuesday, Wednesday thiab Thursday yav sawv ntxov nyob rau Tsev Kawm Ntawv Hamline Elementary.

Lub sijhawm PAC rau sib tham yog rau hnub Thursday, Tsib Hli hnub tim 20 thaum 6:30pm yav lig ntawv. Tseem yuav muaj lus tshaj tawm ntxiv txog qho no.

Lus tshaj tawm rau lub caij rov tuaj kawm ntawv duas:

Thaum mloog thiab ntsib nrog cov xibfwb thiab niamtxiv tag lawm, peb npaj cov sijhawm thiab ua phau ntawv (catalog) yuav tiav.

Ua raws li koj cov hais tseg…

 • ECFE pib kawm ntawv rau Monday lub Cuaj Hli hnum tim 13, 2021

 • ECFE muaj qhia ntawv huav hoob thiab kawm tom tsev tuaj

 • Tag nrho 10 lub tsev kawm ntawv yuav muaj tuaj kawm rau hauv hoob

 • Cov hoob uas muaj hais lwm hom lus thiab cov hoob kawm ntawv laus (family Literacy) yuav muaj kawm li qub mus

 • Cov kawm ib pab rau nruab hnub yuav nyob ua kev thiaj li tsis ntau mus los mus los

 • Cov kawm rau yav lig ces muaj kawm ntev li 1 teev thiab 30 feeb raws li niamtxiv tau hais tseg.

 • Yuav muaj 70 hoob rau niam txiv tuaj kawm.

 • Muaj 5 hoob rau niamtxiv kawm tom tsev tuaj (tiamsi mam ntxiv cov hoob yog niamtxiv kawm coob)

 • Cov tuaj kawm hauv hoob muaj kawm ntev li 2 teev

 • Cov kawm tom tsev tuaj thiab tuaj pab rau tom tsev ces muaj kawm ntev li 1 teev.

 • Cov xibfwb yauv qhia ntawv rau 1 los yog 2 lub tsev kawm ntawv xwb yuav tsis mus rau ntau lub

 • Yauv muaj tuaj kawm ntawv hauv hoob rau hnub Saturday

 • Kev cuv npe kawm ntawv muaj ib yam li qub.

 • Cov niamtxiv uas nyob hauv PAC yuav yog cov uas qhia txoj kev rau peb taug rau xyoo tuaj no.

Phau ntawv catalog muaj tag nrho cov hoob thiab chaw qhia rau xyoo tuaj no, phau ntawv yuav muaj tawm rau lub Tsib Hli yuav tag los yog lub Rau Hli xiab ntawv. Peb zoo siab yuav nrog koj taug txoj kev kawm ntxiv mus!

Thank you, Ta bluh, gracias, Ua tsaug, Mahadsanid, Miigwech!

Monica

Big picture

Staff Spotlight- Lois Knutson

Lois spotlight

Please watch our staff spotlight video to find out more about Lois Knutson.

Drop-in Outdoor Classes

Big picture

Look for screening openings at Wheelock soon!