NORMATIVA D'ÚS DE L'IPAD

Decàleg d'ús a l'aula

1. L'iPad sempre carregat

La bateria de l'iPad ha d'estar carregada a l'inici de les classes. No es podrà carregar l'iPad a escola

2. El material sempre a punt

L'iPad s'utilitzarà en funció de les instruccions del professorat durant la classe. L'alumnat en farà ús quan s'escaigui. Alhora, caldrà tenir sempre a mà els quaderns i el material necessari de cada matèria, ja que l'iPad es considera només una eina més.

3. On/off

Quan no s'utilitzi l'iPad no caldrà desconnectar-lo, només apagar-lo temporalment i guardar-lo dins les guixetes personals a l'aula.

A l'hora del pati i el migdia, l'iPad romandrà a la guixeta. Es recomana no guardar-lo a motxilla fins l'hora de sortir d'escola.

4. Notificacions

Els sons corresponents a avisos i al teclat han d’estar sempre desactivats a les hores de classe.

5. Apps

Les aplicacions que no siguin necessàries per la desenvolupament de la classe han d'estar tancades i no minimitzades.

No es pot baixar o esborrar cap app sense permís.

6. Canvis de classe

Sempre que sortim de classe per fer desdoblaments o agrupaments informals cal portar l'iPad inactiu i dins la funda.

7. Ús de la càmera

Cal fer un bon ús de la càmera. Només es pot emprar quan ho autoritzi el professorat. La difusió d'imatges o gravacions no autoritzades poden ser motiu d'aplicació de sancions.

8. Carpetes d'apps i de drive

Les carpetes d'aplicacions i del drive s'ordenaran d'acord a les recomanacions dels GemTic i/o del professorat. És important mantenir aquest ordre per poder treballar amb fluïdesa.

Documents, imatges, presentacions... han d'estar sempre ordenats i arxivats correctament.

9. Comunicació online.

Les comunicacions online es realitzaran amb respecte a les altres persones i tenint cura de la pròpia identitat digital.

10. Neteja i manteniment de l'iPad.

Cal netejar periòdicament la pantalla usant només un drap suau. No s'ha de fer servir cap líquid abrasiu.