Komunikacioni medijum

Komunikacioni medijum služi za povezivanje računara sa drugim računarom ili nekim drugim uređajem. Od komunikacionog medijuma zavisi brzina prenetih podataka između računara. Brzina prenosa meri se brojem prenetih bitova u sekundi. Danas je broj prenetih bitova veći od

1000,a nekad i do milion, tako da je jedinica prenosa brzine KILOBIT ili MEGABIT u sekundi.Danas komunikacioni medijum može biti u vidu kabla ili bežični.

Specijalni kablovi za povezivanje koriste se za direktno povezivanje dva računara na maloj udaljenosti, sastoje se od četiri ili više žica.

Upredena parica (UTP) se koristi za telefonske komunikacije. Sastoji se od dve bakarne žice ravnomerno upredene.

Koaksijalni kabl sastoji se od jednog debelog bakarnog provodnika oko kojeg je izolacija. Sve zajedno je obmotano aluminijumskom mrežicom i zaštićeno omotačem. Služi za povezivanje uređaje na veće daljine.

Optički kabl pravi se u obliku plastičnih ili staklenih vlakana duž kojih se prenosi svetlosni signal.

Veze pomoću svetlosnih talasa koriste infracrvene zrake za komunikaciju između uređaja ili laserske za komunikaciju između zgrada.

Veze pomoću radio talasa za prenos radio talasa najčešće se koriste mikrotalasi. Pomoću radio talasa mogu se povezati dve stanice na zemlji ili uspostaviti veza sa satelitom.