Innovatief organiseren

Innovatie 2030

Zwolle, een bruisende binnenstad!

Uit het rapport 'De veerkrachtige binnenstad' van het Planbureau voor de leefomgeving, blijkt dat Zwolle op dit moment één van de steden is met een zogenaamde A status. Dit is natuurlijk een prachtige prestatie, maar hoe zorgt men ervoor dat ook in 2030 deze status behouden zal worden?

Op dit moment is er iets mis met de beeldvorming van de binnenstad van Zwolle. In het KBS waar wij ons tijdens de minor Leiderschap en Innovatie op richten, hebben wij de opdracht gekregen om een visie voor de binnenstad te ontwikkelen over hoe innovatie er in 2030 uit moet zien.

Het vak innovatief organiseren is een vak ondersteunend aan het KBS. Wat wij hierbij leren is het verbeelden van netwerken. In deze flyer is het netwerk te vinden wat wij hebben verbeeld. Naast het netwerk is een uitgebreide, theoretische toelichting te vinden. Maar allereerst een filmpje over Zwolle!

Zwolle, mijn stad

Netwerk Innovatie 2030

Het netwerk is gebaseerd op drie pijlers: samenwerking, kennis en ervaring. Uit ons onderzoek komt naar voren dat deze pijlers essentieel zijn voor innovatie. De drie pijlers worden ieder op hun eigen manier beïnvloed door verschillende stakeholders: ondernemers, overheid, prominenten, inwoners, kennisinstanties en cultureel. De mate van invloed wordt aangegeven door de dikte van de lijnen.
Big image
Big image

De visualisatie

Theorie en de praktijk

Om innovatie te realiseren zijn samenwerking, kennis en ervaring onmisbare begrippen. Zonder kennis, ervaring en samenwerking komt er geen innovatie in de binnenstad van Zwolle tot stand. De grootte van de bolletjes (samenwerking, kennis en ervaring) zegt iets over de urgentie van de begrippen. Samenwerking is essentieel voor innovatie. Door samenwerking kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Daarnaast heb je door samenwerking meer middelen om een idee tot stand te laten komen.


Kennis en ervaring zijn daarnaast ook belangrijk voor innovatie. Om innovatie in de binnenstad mogelijk te maken is het belangrijk om deze kennis en ervaring te delen. Zonder samenwerking wordt het lastig deze kennis en ervaring te delen en innovatie in de binnenstad tot stand te brengen.

Als men kennis en ervaring heeft over de binnenstad, zullen bepaalde trends en ontwikkelingen die spelen in de binnenstad van Zwolle sneller worden gezien. Daarnaast weet men door jaren lange ervaring ongeveer waar draagvlak voor is.


De stakeholders

In het netwerk zijn verschillende categorieën te zien waaraan bepaalde personen gekoppeld zijn. Zij hebben allemaal invloed op de bijbehorende categorieën. Aan de dikte van de lijnen is te zien hoeveel invloed deze categorieën, met daaraan de gekoppelde mensen, hebben op de drie pijlers en indirect op innovatie.

De stakeholders hebben direct en indirect met elkaar te maken. Zo heeft bijvoorbeeld de overheid invloed op de andere vijf categorieën en hebben de inwoners te maken met besluiten, kennis en ervaring van ondernemers.

De stakeholders toegelicht...

Overheid

De overheid is de kartrekker met betrekking tot de totstandkoming van samenwerking tussen stakeholders. In de toekomst zullen zij deze rol loslaten. De overheid beschikt over veel specifieke kennis over de binnenstad. Ze geven door deze kennis richting aan innovatie in de binnenstad van Zwolle. Wat de overheid in zekere mate mist, is ervaring op stakeholderniveau.


Cultureel

Culturele en religieuze instanties zijn gewend om met samen te werken met stakeholders. De kennis, dus de input om te innoveren beschikken zij, omdat zij opgebouwde kennis hebben van het onderwerp dat zij behartigen. Ervaring sluit hierop op aan, omdat zij langere tijd zijn gevestigd in de binnenstad, en een goede afstemming hebben met de leefomgeving.


Ondernemers

Ondernemers werken voornamelijk samen met ondernemers. Innovaties die door worden gevoerd vanuit deze stakeholders zijn vaak branche gerelateerd. Ervaring is gemiddeld aanwezig. Dit omdat er zich veel grote ketens in Zwolle bevinden, die geen directe link hebben met de binnenstad van Zwolle (H&M/Mango). Wel worden er ondernemers aangetrokken met specifieke kennis, die elders innovatieve bedrijven op hebben gezet. Zij krijgen de ruimte om kennis en ervaring te delen, om als doel meer samen te werken. Wat leidt tot innovaties.


Prominenten

Prominenten zijn er aan gewend om samen te werken. Van Doornik is een verbindende factor in de binnenstad, terwijl Waanders vanuit zijn eigen visie handelt. Zij hebben veel ervaring, omdat ze erg (lang) actief zijn in de binnenstad. Kennis hebben zij in iets mindere mate. Zij hebben geen zicht op alle trends en ontwikkelingen in de binnenstad.


Kennisinstituten

Deze instituten beschikken over veel kennis. Zij hebben specifieke kennis in huis om te innoveren. Deze kennis moet alleen beter worden gedeeld. Ervaring met de binnenstad hebben zij in mindere mate, omdat de meeste kennisinstituten net buiten het centrum zijn gevestigd. (Windesheim, Deltion College, Landstede, Cibap)

Big image

Dynamiek

Op veel plaatsen kan dynamiek worden toegepast. Bij de dikke lijnen moet verstevigingsdynamiek worden toegepast om dit te behouden. Bij de dunne lijnen moet intensivering worden toegepast om de relaties te versterken. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven van hoe versteviging tot stand komt.


Aanstellen van een citymanager/inspirator

Deze citymanager/inspirator gaat zorgen voor een betere onderlinge relatie/samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Samenwerking, ervaring en kennis worden op deze manier bij elkaar gebracht. Hij of zij zal zorgen voor verbinding.


Cursussen en trainingen voor ondernemers

Dynamiek bij ondernemers wordt toegepast door cursussen of trainingen die worden aangeboden voor de ondernemer. Door het aanbieden van de cursussen/trainingen zullen ondernemers meer kennis vergaren over innovatie en de binnenstad.


Ambtenaren betreden de binnenstad

Ambtenaren moeten vaker de binnenstad betreden, om op deze manier meer ervaring te krijgen met de binnenstad. Op dit moment wordt er binnen het ambtelijk apparaat nog te veel vanuit het kantoor gewerkt als het om zaken m.b.t. de binnenstad gaat.


Informatieavonden vanuit kennisinstituten

Door de verschillende stakeholders te voorzien van de nodige kennis kunnen kennisinstituten de stakeholders stimuleren om meer samen te gaan werken. Kennisinstituten kunnen bijvoorbeeld informatieavonden organiseren om zo de nodige kennis te delen en om de verschillende stakeholders in te laten zien hoe belangrijk samenwerking bij innovatie is.

Verbinding met het KBS

Wanneer de dynamiek die hierboven beschreven is, wordt toegepast, zal innovatie in de binnenstad een grote vlucht nemen. Uit ons KBS onderzoek blijkt dat er behoefte is aan een citymanager/inspirator die de verbindende factor zal zijn tussen de stakeholders. Er zijn grote plannen om in 2030 een citymanger/inspirator te hebben gerealiseerd. Hij of zij zal zorgen voor een verbinding tussen de drie begrippen samenwerking, ervaring en kennis. Door deze verbinding zal innovatie in de binnenstad van Zwolle tot stand komen.

Als iedere stakeholder evenveel invloed had gehad, was het makkelijker om tot een antwoord op onze KBS-vraagstelling te komen. Dan konden we alles even zwaar wegen en sneller tot een conclusie komen hoe de binnenstad van Zwolle er in 2030 uit zal zien.

Big image