Profitable Investment Intitution

Simple Trade รายได้ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการทำกำไรในตลาดโลก

วันที่ : เสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา : 9:30 - 17:00 น.


หัวข้อ

ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการทำกำไรในตลาดโลก

- สกุลเงินใน Foreign Exchange Market

- ผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานในตลาดเงิน

- แนวโน้มของการลงทุนระยะกลางและระยะยาวในการซื้อขายสกุลเงิน


เศรษฐศาสตร์มหภาค

- ทำความรู้จักธนาคารกลาง

- อัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาด

- ตัวเลขเศรษฐกิจ

Big image
วันที่ : อาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา : 9:30 - 17:00 น.


หัวข้อ

ทำความรู้อีเลียตเวฟว่าคืออะไร

- สกุลเงินใน Foreign Exchange Market

- ผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานในตลาดเงิน

- แนวโน้มของการลงทุนระยะกลางและระยะยาวในการซื้อขายสกุลเงิน


เศรษฐศาสตร์มหภาค

- ทำความรู้จักธนาคารกลาง

- อัตราดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาด

- ตัวเลขเศรษฐกิจ