Spotkania mistrzów Innowacji

Co widzieć warto, czyli warunki uczestnictwa

1. Organizatorem spotkań jest INNOVATIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czterech Wiatrów 8 02-800 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000224718 . Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 951-212-96-12 REGON: 015889973. Opłacony kapitał zakładowy: 57 500 PLN, zwana dalej "INNOVATIKA”.


2. Cena spotkania obejmuje:

Spotkania Business Model Masterclass:

udział w warsztatach, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy na kawę, certyfikat ukończenia szkolenia.

Spotkania Roundtable of Innovation Champions:

udział w warsztatach, lunch i przerwy na kawę.


INNOVATIKA nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.


3. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie niniejszego formularza najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z INNOVATIKA (22 825 81 54).


Wysłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy INNOVATIKA a uczestnikiem spotkania (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).


4. INNOVATIKA najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia spotkania prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w spotkaniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.


5. O przyjęciu na sspotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. INNOVATIKA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników na dany termin spotkania będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.


6. INNOVATIKA zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmiany jego terminu na do 5 dni przed przed jego rozpoczęciem.


7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w spotkaniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w spotkaniu w innym terminie.


8. Płatność za udział w spotkaniu powinna wpłynąć na konto INNOVATIKA w Alior Bank SA 08 2490 0005 0000 4520 9676 6493 w ciągu 3 dni od daty otrzymania elektronicznej faktury pro-forma (decyduje data wysłania e-maila zawierającego fakturę pro-forma za udział w szkoleniu).


9. INNOVATIKA zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym INNOVATIKA w terminie wskazanym w punkcie 8.


10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za spotkanie i przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.


11. Rezygnacja z udziału w spotkaniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej (info@innovatika.com). Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do INNOVATIKA. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.


12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia spotkania, INNOVATIKA zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za udział w spotkaniu. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.


13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia spotkania, INNOVATIKA zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane spotkanie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.


14. INNOVATIKA zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w spotkaniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec INNOVATIKA, a także z innych powodów bez podania przyczyny.


15. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.