ISS praktika

Serverite ja tööjaamade häälestamine ja haldamine

Praktika eesmärk

Kinnistada kutsealaseid teadmisi ja oskusi, arendada meeskonnatöö oskust

Praktika pikkus

15 EKAP

Praktika toimumise aeg

II poolaasta

Praktika ülesanded

1. töötab IT- meeskonna ja organisatsiooni liikmena,

2. teostab süsteemi rikke korral veaotsingu,

3. haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid,

4. hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid,

5. kasutab töös japraktikal sooritatut kirjeldades korrektselt erialast terminoloogiat

Praktika sooritamiseks vajalikud eelteadmised ja oskused

On omandanud kaasaegsed töömeetodid, kasutab asjakohaseid töövahendeid. Oskab täita talle antud ülesandeid.

Praktika õpiväljundid

1. töötab IT- meeskonna ja organisatsiooni liikmena,

2. teostab süsteemi rikke korral veaotsingu,

3. haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid,

4. hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid,

5. kasutab töös japraktikal sooritatut kirjeldades korrektselt erialast terminoloogiat